Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu

Servis računara online zakazivanje

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu

„Na promet dobara (marketinški materijal i kartonske kutije namenjene pakovanju i zaštiti proizvoda) koji vrši obveznik PDV na teritoriji Republike Srbije stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, pri čemu će se predmetna dobra koristiti na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon).

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Mesto prometa dobara je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu (član 11. stav 1. tačka 1) Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br.011-00-220/2015-04 od 22.06.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje