Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog kome prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju-više mišljenja

Servis računara online zakazivanje

Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog kome prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju-više mišljenja

„U skladu sa članom 68. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom.

Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

Članom 72. Zakona predviđeno je da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini:

– ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos nema šest meseci neprekidnog rada;

– ako u kalendarskoj godini nije stekao pravo na godišnji odmor zbog prekida radnog odnosa u smislu člana 68. stav 2. ovog zakona.

Prema tome, zaposleni stiče pravo na pun godišnji odmor nakon šest meseci neprekidnog rada. Pravo na pun godišnji odmor ima i zaposleni kome u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor prestaje radni odnos, ako mu je radni odnos trajao neprekidno duže od šest meseci.

Zaposleni kome radni odnos prestaje zato što je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, treba da iskoristi godišnji odmor pre nastupanja osnova za prestanak radnog odnosa.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-296/2010-02 od 25.06.2010. godine

**************************************************

„U skladu sa članom 68. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom.

Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

Članom 72. Zakona predviđeno je da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini: 1) ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos nema šest meseci neprekidnog rada; 2) ako u kalendarskoj godini nije stekao pravo na godišnji odmor zbog prekida radnog odnosa u smislu člana 68. stav 2. ovog zakona.

Prema tome, zaposleni stiče pravo na pun godišnji odmor nakon šest meseci neprekidnog rada. Pravo na pun godišnji odmor ima i zaposleni kome u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor prestaje radni odnos, ako mu je radni odnos trajao neprekidno duže od šest meseci.

Zaposleni kome radni odnos prestaje zato što je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, treba da iskoristi godišnji odmor pre nastupanja osnova za prestanak radnog odnosa ali nema smetnji da godišnji odmor zaposleni iskoristi i nakon nastupanja osnova za prestanak radnog odnosa. Napominjemo da zaposlenom koji ispuni uslove iz člana 175. tačka 2) Zakona ne prestaje radni odnos po sili zakona, odnosno po ispunjenju navedenih uslova poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili da se sporazume sa zaposlenim da nastavi da radi.

Prema tome, u konkretnom slučaju poslodavac je dužan da zaposlenom omogući da iskoristi godišnji odmor, a nakon toga da odluči da li će zaposlenom da otkaže ugovor o radu zbog ispunjenja uslova iz člana 175. tačka 2) Zakona ili će se sporazumeti sa zaposlenim da nastavi da radi.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-763/2010-02 od 02.11.2010. godine

**************************************************

„Članom 68. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), predviđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom. Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

Prema tome, poslodavac je dužan da svakom zaposlenom omogući korišćenje godišnjeg odmora, pa tako i zaposlenom kome u toku kalendarske godine prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju.

Prema članu 118. tačka 6) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema navedenoj odredbi Zakona o radu, pravo zaposlenog na regres za korišćenje godišnjeg odmora proizilazi iz ostvarenog prava na korišćenje godišnjeg odmora. Prema tome, poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji je koristio godišnji odmor isplati regres za godišnji odmor. Visina regresa se utvrđuje opštim aktom i ugovorom o radu.

Kada zaposleni godišnji odmor za 2008. godinu iskoristi u celini početkom godine, kada je isplaćen deo regresa za korišćenje godišnjeg odmora, a u toku 2008. godine mu je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju, pripada mu i pravo na isplatu razlike regresa do punog iznosa, koji je opštim aktom i ugovorom o radu utvrđen za 2008. godinu po ovom osnovu.

Takođe, odredbom člana 186. Zakona o radu, propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja, koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu obaveza, poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze (član 196. Zakona o radu).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-580/2008-02 od 25.08.2008. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje