Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Servis računara online zakazivanje

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

„Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Prema tome, pravo na otpremninu ima zaposleni kome je radni odnos prestao radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju. Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-282/2007 od 18.4.2007. godine

 

Servis računara online zakazivanje