Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Servis računara online zakazivanje

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog

Zakon o radu

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

  1. Zaštita zarade i naknade zarade

Član 123

Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog.

Na osnovu pravnosnažne odluke suda i u slučajevima utvrđenim zakonom poslodavac može zaposlenom da obustavi od zarade najviše do jedne trećine zarade, odnosno naknade zarade, ako zakonom nije drukčije određeno.

*******************************************************************

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), u članu 104. stav 1, utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Članom 105. stav 1. Zakona propisano je da se zarada iz člana 104. stav 1. sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Stavom 2. člana 105. Zakona propisano je da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

Prema tome, pod pojmom „zarada“, u smislu Zakona, podrazumeva se bruto zarada koja u sebi sadrži doprinose i porez iz zarade koje plaća zaposleni.

Shodno članu 123. Zakona, poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog. Na osnovu pravnosnažne odluke suda i u slučajevima utvrđenim zakonom poslodavac može zaposlenom da obustavi od zarade najviše do jedne trećine zarade, odnosno naknade zarade, ako zakonom nije drukčije određeno (član 123. stav 2. Zakona).

Prema tome, poslodavac ne može zaposlenom da obustavi određeni iznos iz zarade, bez obzira koji je osnov za obustavu, bez saglasnosti zaposlenog, osim ako ima pravnosnažnu sudsku odluku, ako je to zakonom predviđeno (samodoprinos i sl.) i ako je zaposleni dao saglasnost da određeno potraživanje naplati obustavljanjem od njegove zarade (kredit, zajam, članarina i sl.), pri čemu saglasnost mora da bude u pisanom obliku i da sadrži visinu i osnov umanjenja i vreme za koje može da se vrši umanjenje.

Prema tome, sudskom odlukom može biti utvrđena obustava u iznosu većem od jedne trećine zarade, ako je to predviđeno zakonom.

Takođe, poslodavac može, ako je zaposleni dao saglasnost, određeno potraživanje da naplati obustavljanjem od njegove zarade (administrativna zabrana) u iznosu većem od jedne trećine zarade, pri čemu saglasnost zaposlenog mora da bude u pisanom obliku i da sadrži visinu i osnov umanjenja i vreme za koje može da se vrši umanjenje.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 120-01-240/2007-02 od 18.02.2008. godine

 *******************************************************************

Finansijskoj službi – računovodstvu poslodavca “___”

 

Predmet : saglasnost za obustavu duga od moje zarade

Ovim neopozivo izjavljujem da sam saglasan da se moje dugovanje prema poveriocu ___ u ukupnom iznosu od __ dinara i mesečnoj rati u iznosu od __ obustavlja od moje zarade putem administrativne zabrane počev od __ godine u trajanju od __ meseci.

 

U ___ dana __ godine

 

 

Zaposleni

_______________________

XY

 

Servis računara online zakazivanje