Da li obveznik koji je u drugoj državi platio porez na dobit ostvarenu poslovanjem preko svoje stalne poslovne jedinice u toj državi, ima pravo na poreski kredit

Servis računara online zakazivanje

Da li obveznik koji je u drugoj državi platio porez na dobit ostvarenu poslovanjem preko svoje stalne poslovne jedinice u toj državi, ima pravo na poreski kredit

„Prema navodima iz zahteva, rezidentni obveznik „X“ a.d. (dalje: „X“) obavlja delatnost u Republici Angoli preko svoje stalne poslovne jedinice, koja se, prema propisima te države, smatra njenim poreskim obveznikom u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje u oblasti naftne industrije Republike Angole. Privredna društva koja dobit ostvaruju poslovanjem u naftnoj industriji oporezuju se u skladu sa tim zakonom i izuzeta su od „redovnog“ poreza na dobit po istom osnovu.

Saglasno navedenom, ukoliko se, prema propisima Republike Angole, dobit privrednog društva, odnosno stalne poslovne jedinice, ostvarena poslovanjem u naftnoj industriji oporezuje u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje u oblasti naftne industrije, a ne u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dobiti, pri čemu je stalna poslovna jedinica „X“ platila porez na tako ostvarenu dobit u Republici Angoli, smatramo da „X“ po osnovu tog poreza plaćenog u Republici Angoli ima pravo na poreski kredit propisan članom 51. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon). Naime, rezidentnom obvezniku koji ostvari dobit poslovanjem preko stalne poslovne jedinice u drugoj državi, na koju je plaćen porez u toj državi, odobrava se pravo na poreski kredit u visini plaćenog poreza, pri čemu poreski kredit ne može biti veći od iznosa poreza koji bi se obračunao primenom odredaba ovog zakona na dobit ostvarenu u drugoj državi. Za svrhu utvrđivanja iznosa poreskog kredita, prethodno treba utvrditi poresku osnovicu isključivo za dobit ostvarenu u drugoj državi, i to usklađivanjem predmetne dobiti (pre oporezivanja) iskazane u bilansu uspeha stalne poslovne jedinice, na način propisan Zakonom. Primenom Zakonom propisane stope (od 15%) na tako utvrđenu poresku osnovicu dobija se iznos koji se može koristiti kao poreski kredit, odnosno po osnovu kojeg obveznik može da umanji porez obračunat za poreski period (u Republici Srbiji). Umanjenje obračunatog poreza iskazuje se u poreskoj prijavi na Obrascu PDP koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 24/2014), i ne može biti veće od iznosa plaćenog poreza u drugoj državi. Naime, ukoliko je u drugoj državi porez plaćen u iznosu manjem od iznosa poreskog kredita obračunatog u skladu sa Zakonom, porez obračunat za poreski period može se umanjiti samo do iznosa plaćenog poreza u drugoj državi.

Napominjemo da „X“ za svrhu obračuna poreza za poreski period za koji se podnosi poreska prijava, utvrđuje poresku osnovicu u poreskom bilansu, na Obrascu PB 1 koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014), pri čemu pod rednim brojem 1. tog obrasca iskazuje dobit poslovne godine (koja sadrži i dobit ostvarenu u drugoj državi) pre oporezivanja, što znači da se dobit iz bilansa uspeha ne umanjuje po osnovu poreza koji je njegova stalna poslovna jedinica platila u drugoj državi (u konkretnom slučaju u Republici Angoli).

* * *

Prema odredbama člana 6. st. 1. i 2. Zakona, osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit. Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, na način utvrđen ovim zakonom.

Odredbom člana 51. stav 1. Zakona propisano je da ako rezidentni obveznik ostvari dobit poslovanjem u drugoj državi na koju je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dobit pravnih lica utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dobit plaćenog u toj drugoj državi.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se obračunao primenom odredaba ovog zakona na dobit ostvarenu u inostranstvu (član 51. stav 2. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-425/2014-04 od 23.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje