Model administrativne zabrane

PODACI O POSLODAVCU

Naziv _________________________

Adresa _________________________________

Tekući račun _______________________

Matični broj ___________________

PIB _________________

Br. ___________

U __ dana ______ 201_ godine

Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac

Potvrđujemo da je _________________________________ JMBG _________________ sa ličnom kartom ______________ izdatom od MUP ___________________ zaposlen kod ovog poslodavca počev od ___________ godine na neodređeno vreme/određeno vreme u trajanju od ____ meseci.

Kontakt osoba u službi za obračun zarada je _______________________  tel ___________.

Ova potvrda se izdaje od strane ovlašćenih lica, pod punom odgovornošću.

                Šef računovodstva                                                              Odgovorno lice

         _______________________                                              _______________________

                    Ime i prezime                                                                  Ime i prezime

Na zahtev zaposlenog _______________________________ na njegovu zaradu stavlja se administrativna zabrana u korist „___“ __ iz __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ tekući račun __ kod  __ banke radi otplate kredita u iznosu od _____________ dinara i donosimo

 REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI

 Zaposleni ima prosečna mesečna primanja u poslednja tri meseca u iznosu od _________ (i slovima ____________________________ dinara). Zaposleni ima/nema administrativnu/sudsku zabranu ukupnog iznosa od _________ dinara (i slovima ____________________________________).

Na zaradu zaposlenog određuje se administrativna zabrana u korist „__“ __ za obezbeđenje otplate kredita u iznosu od ____ (i slovima ___________________) dinara sa rokom vraćanja od ____ (i slovima ________________) meseci. Kredit će se otplaćivati u  jednakim mesečnim ratama koje će poslodavac obustavljati od zarade zaposlenog i uplaćivati u korist „__“ tekući račun __ kod __ banke.

Obavezujemo se da ćemo u daljoj otplati kredita postupati po pismenim obaveštenjima
„__“ . Zabranu nećemo skinuti sve dok ne izvršimo uplatu celokupnog iznosa kredita.

Dostavljanjem ovog rešenja potvrđujemo sledeće :

  1. Da ćemo „__“ pismeno izvestiti ukoliko zaposlenom po bilo kom osnovu prestane radni odnos kod ovog poslodavca i obavestiti istog o novom poslodavcu ukoliko nam ta informacija bude dostupna,
  2. Prihvatamo da snosimo sva zakonske posledice predvđene važećim propisima zbog neizvršenja obaveze iz ovog rešenja o adminstrativnoj zabrani.

U ___________ dana ________ 201_ godine.

          Registrovano u računovodstvu                                                              Potpis rukovodioca

            _______________________                                    m.p.            _______________________

I Z J A V A

 

Ovim dajem neopozivu saglasnost da se od moje zarade naime odobrenog kredita kod „__“ stavi administrativna zabrana  na ukupan iznos od __________________ dinara u trajanju od ___ meseci.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ću, ukoliko iz bilo kojih razloga rate kredita ne budu realizovane preko administrativne zabrane kod poslodavca kod koga sam zaposlen, sam izmirivati rate na ime duga a iznos duga ću uplaćivati prema utvrđenom broju i iznosu rata na račun prodavca do konačne otplate duga.

                                                                                                                       Zaposleni

                                                                                                          _______________________

                                                                                                                 Adresa stanovanja

                                                                                                ______________________________

                                                                                                                          JMBG

                                                                                                               _________________