Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Servis računara online zakazivanje

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Sl. glasnik RS br. 50/2013

Opšta odredba

1. Ovom odlukom uređuje se način na koji banka, rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica (u daljem tekstu: rezident) mogu dugovanje, odnosno potraživanje po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama da prebiju potraživanjem, odnosno dugovanjem po osnovu tih poslova, ili po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, ili po osnovu direktnih investicija iz člana 11. Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), ili po osnovu ulaganja u nepokretnosti iz člana 12. Zakona.

Predmet prebijanja dugovanja i potraživanja

2. Predmet prebijanja, u smislu ove odluke, jeste postojeće dugovanje i potraživanje po:

1) kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama o kome je rezident izvestio Narodnu banku Srbiju, i to po osnovu:

– dospele neplaćene obaveze i dospelog nenaplaćenog potraživanja po glavnici i kamati po kreditu ili zajmu iz člana 2. tačka (21) Zakona koji je rezident, u skladu sa Zakonom, uzeo od nerezidenta ili odobrio nerezidentu posle 28. aprila 2002. godine,

– realizovanog uvoza, odnosno izvoza robe ili usluga koji nije plaćen, odnosno naplaćen u roku dužem od godinu dana od dana uvoza, odnosno izvoza, kao i po osnovu unapred naplaćene, odnosno plaćene robe ili usluga koji nisu izvezeni, odnosno uvezeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja (kreditni posao iz člana 4. Zakona);

2) realizovanom spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga – neplaćeni uvoz i nenaplaćeni izvoz robe ili usluga koji se u smislu Zakona ne smatraju kreditnim poslom sa inostranstvom;

3) direktnoj investiciji nerezidenta u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) ili rezidenta u inostranstvu – dospela neplaćena obaveza, odnosno dospelo nenaplaćeno potraživanje po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj obavljanjem privredne delatnosti u Republici, odnosno inostranstvu;

4) ulaganju u nepokretnosti nerezidenta u Republici ili rezidenta u inostranstvu – neplaćena kupoprodajna cena po ugovoru o kupovini nepokretnosti.

Način prebijanja dugovanja i potraživanja

3. Dugovanje ili potraživanje rezidenta prema nerezidentu po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom u devizama prebija se potraživanjem ili dugovanjem između tih učesnika po jednom od poslova iz tačke 2. ove odluke, i to po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama, po realizovanom spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga, po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici ili rezidenta u inostranstvu ili po ulaganju u nepokretnosti nerezidenta u Republici ili rezidenta u inostranstvu, a vrši se na osnovu ugovora o prebijanju koji su učesnici u prebijanju zaključili u pismenom obliku ili pismene izjave o saglasnosti o prebijanju koju jedan učesnik u prebijanju upućuje drugom, s čim se saglasila druga strana u poslu.

Na način iz stava 1. ove tačke može se i dugovanje rezidenta prema jednom nerezidentu prebiti potraživanjem tog rezidenta od drugog nerezidenta – ako su rezident i nerezidenti povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Dugovanja i potraživanja iz ove odluke mogu se prebijati u celosti ili delimično.

4. Danom prebijanja u smislu ove odluke smatra se dan koji su učesnici u prebijanju ugovorom o prebijanju odredili kao dan prestanka međusobnih obaveza, a ako taj dan nije preciziran – dan kad su oba učesnika u prebijanju potpisala taj ugovor, odnosno ako ugovor nije zaključen – dan kad je poslednji učesnik u prebijanju potpisao izjavu o saglasnosti s takvim načinom izmirenja obaveza.

5. Rezident čiji su računi na dan prebijanja u smislu ove odluke blokirani radi izvršenja prinudne naplate – ne može izmirivati obaveze prebijanjem, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

6. Rezident koji je izvršio prebijanje iz ove odluke dužan je da čuva dokumentaciju na osnovu koje je izvršeno to prebijanje i da je dostavi na uvid na zahtev organa kontrole, a odgovoran je za istinitost podataka i verodostojnost te dokumentacije.

Izveštavanje Narodne banke Srbije

7. O izvršenom prebijanju u smislu ove odluke rezident izveštava Narodnu banku Srbije u skladu sa odlukom kojom se uređuje izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Završna odredba

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje