Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 120. tačka 1), propisano je da poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć. Ovim aktima utvrđuje se način isplate, visina jubilarne nagrade kao i druga merila i kriterijumi koji su uslov za ostvarivanje ovog prava.

Prema tome, pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu mora se utvrditi opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu ukoliko nije donet kolektivni ugovor) ili ugovorom o radu. Ukoliko pravo na jubilarnu nagradu nije utvrđeno navedenim aktima nema osnova za isplatu iste zaposlenima.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-96/2008-02 od 20.02.2008. godine