Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću

Servis računara online zakazivanje

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću

„Prema članu 175. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), radni odnos prestaje smrću zaposlenog.

S obzirom na to da su prava iz radnog odnosa lična prava, a imajući u vidu osnov prestanka radnog odnosa, odnosno da je radni odnos prestao smrću zaposlenog, kao i da zaposleni za života nije stekao pravo na isplatu naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, poslodavac nije u obavezi da isplati naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor njegovim naslednicima.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-620/2014-02(1) od 30.09.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje