Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (Beograd)

Servis računara online zakazivanje

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (Beograd)

Sl. list grada Beograda“, br. 37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007,

53/2008, 60/2009, 45/2010, 2/2011 – ispr., 54/2011, 8/2012 i 65/2012

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuju se bliži kriterijumi, merila, visina, način i rokovi plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: naknada) na teritoriji grada Beograda.

Član 2

Građevinsko zemljište jeste zemljište na kojem su izgrađeni objekti i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tih objekata, kao i zemljište koje je, u skladu sa zakonom, odgovarajućim planom predviđeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata.

Građevinsko zemljište može biti:

1) javno građevinsko zemljište;

2) ostalo građevinsko zemljište.

Član 3

Izgrađeno građevinsko zemljište je zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom, namenjeni za trajnu upotrebu.

Neizgrađeno građevinsko zemljište jeste zemljište:

– na kojem nisu izgrađeni objekti;

– na kojem su izgrađeni objekti suprotno zakonu;

– na kojem su izgrađeni privremeni objekti.

Član 4

Naknadu plaća obveznik za izgrađeno i neizgrađeno javno građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini i ostalim oblicima svojine.

Član 5

Naknadu za korišćenje izgrađenog javnog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini plaća vlasnik objekta.

Izuzetno, naknadu iz stava 1. ovog člana plaća nosilac prava korišćenja na objektu, odnosno posebnom delu objekta, a ako je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup, naknadu plaća zakupac objekta, odnosno dela objekta.

Naknadu za korišćenje neizgrađenog javnog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini plaća korisnik.

U pogledu utvrđivanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje ostalog građevinskog zemljišta koje nije u državnoj svojini, primenjuju se odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Član 6

Za korišćenje građevinskog zemljišta na javnim površinama ne plaća se naknada. Pod javnom površinom u smislu odredaba ove odluke smatraju se: javni putevi, parkovi, trgovi, ulice, železnički koloseci van staničnog prostora, poletno-sletne staze i zaštitni pojasevi koji pripadaju tim objektima, tramvajski koloseci, stajališta i terminusi u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju, pogonski objekti i instalacije vodovoda, kanalizacije, toplifikacije, elektroenergetske instalacije, uključujući zaštitne zemljišne pojaseve, površine za zaštitu od štetnog dejstva voda, opšta javna parkirališta, deponije smeća, groblja, površine za potrebe crkava i verskih zajednica, državnih organa i organizacija nadležnih za obavljanje poslova koji se odnose na odbranu, unutrašnje poslove i zaštitu bezbednosti Republike Srbije.

Za objekte izgrađene na zemljištu iz stava 1. ovog člana plaća se naknada u skladu sa čl. 9. i 15. ove odluke.

II KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE

Član 7

Zone i granice zona utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine grada.

Vrednovanje građevinskog zemljišta za utvrđivanje visine naknade vrši se posebno za grupu stanovanja i posebno za grupe delatnosti: proizvodnja, proizvodne, saobraćajne i druge usluge, trgovina i ugostiteljstvo, zaštićene delatnosti i finansijske, tehničke i poslovne usluge i ostale delatnosti, s tim što u okviru svake grupe, osim grupe stanovanja, postoje dve podgrupe – A, niža i B, viša u koje se raspoređuju korisnici građevinskog zemljišta po šiframa delatnosti koje obavljaju, i to:

Grupa 1 – stanovanje

Grupa 2 – proizvodnja
Podgrupa A (šifre):
03.12 03.21 03.22 10.11 10.12 10.32 10.39 10.61 10.71 10.72 10.73
10.81 10.82 10.85 10.91 11.01 11.05 11.06 11.07 13.10 13.20 13.30
13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.99 14.13 14.12 14.14 14.19
14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 16.10 17.11 17.12 17.21 18.11
18.12 18.13 18.14 19.20 20.15 20.16 20.17 20.20 20.30 20.41 20.42
20.51 20.52 20.53 20.59 21.10 21.20 22.11 22.21 22.23 22.29 23.11
23.12 23.13 23.14 23.19 23.32 23.44 23.61 23.62 23.63 23.64 23.69
23.99 24.20 24.51 24.52 24.53 24.54 25.30 25.73 25.91 25.92 26.30
26.51 26.52 26.60 26.70 27.11 27.40 27.90 28.11 28.14 28.21 28.24
28.30 28.41 28.49 29.10 29.20 29.31 29.32 30.11 30.40 32.50 33.11
33.12 33.13 33.14 33.15 33.19 33.20 38.31 38.32 41.20 42.11 42.12
42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.21 43.22 43.29 43.31
43.32 43.33 43.34 43.39 43.91 43.99
Podgrupa B (šifre):
01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24
01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.41 01.42 01.43 01.44 01.45
01.46 01.47 01.49 01.50 01.62 01.63 01.64 01.70 02.10 02.20 02.30
02.40 03.11 05.10 05.20 06.10 06.20 07.10 07.21 07.29 08.11 08.12
08.91 08.92 08.93 08.99 09.10 09.90 10.13 10.20 10.31 10.41 10.42
10.51 10.52 10.62 10.83 10.84 10.86 10.89 10.92 11.02 11.03 11.04
12.00 14.11 17.22 17.23 17.24 19.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.60
22.22 23.20 23.31 23.41 23.42 23.43 23.49 23.51 23.52 23.65 23.70
23.91 24.10 24.31 24.32 24.33 24.34 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45
24.46 25.40 25.72 25.93 25.94 26.11 26.12 26.20 26.40 26.80 27.12
27.20 27.31 27.32 27.33 27.51 27.52 28.12 28.13 28.15 28.22 28.23
28.25 28.29 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 35.11 35.21
37.00 71.12
Grupa 3 – proizvodne, saobraćajne i druge usluge
Podgrupa A (šifre):
16.21 16.22 16.23 16.24 16.29 17.29 22.19 25.11 25.12 25.21 25.29
25.50 25.61 25.62 25.71 25.99 30.12 30.20 30.30 30.91 30.92 30.99
31.01 31.02 31.03 31.09 32.11 32.12 32.13 32.20 32.30 32.40 32.91
32.99 33.16 33.17 45.20 45.40 49.10 49.20 49.41 49.42 49.50 50.30
50.40 51.10 51.21 51.22 52.21 52.22 52.23 93.13 93.21 95.11 95.12
95.21 95.22 95.23 95.24 95.25 95.29 96.01 96.02 96.04 96.09 97.00
98.10 98.20
Podgrupa B (šifre):
49.32 49.39 50.10 50.20 52.24 53.10 58.11 58.12 58.19 58.21 58.29
59.11 59.12 59.20 60.10 60.20 62.01 62.02 62.03 63.11 63.12 64.20
68.32 70.10 70.21 70.22 73.20 77.11 77.12 77.21 77.22 77.29 77.31
77.32 77.33 77.34 77.35 77.39
Grupa 4 – trgovina i ugostiteljstvo
Podgrupa A (šifre):
47.11 47.19 47.21 47.22 47.23 47.24 47.25 47.26 47.29 47.41 47.42
47.43 47.51 47.52 47.53 47.54 47.59 47.61 47.62 47.63 47.64 47.65
47.71 47.72 47.73 47.74 47.75 47.76 47.77 47.78 47.79 47.81 47.82
47.89 47.91 47.99 56.10 56.21 56.29 56.30
Podgrupa B (šifre):
45.11 45.19 45.31 45.32 46.21 46.22 46.23 46.24 46.31 46.32 46.33
46.34 46.35 46.36 46.37 46.38 46.39 46.41 46.42 46.43 46.44 46.45
46.46 46.47 46.48 46.49 46.51 46.52 46.61 46.62 46.63 46.64 46.65
46.66 46.69 46.71 46.72 46.73 46.74 46.75 46.76 46.77 46.90 47.30
Grupa 5 – zaštićene delatnosti
Podgrupa A (šifre):
55.90 72.11 72.19 72.20 75.00 85.10 85.20 85.31 85.32 85.41 85.42
85.51 85.52 85.53 85.59 85.60 86.10 86.21 86.22 86.23 86.90 87.10
87.20 87.30 87.90 88.10 88.91 88.99 90.01 90.02 90.03 90.04 91.01
91.02 91.03 91.04 93.11 93.12 93.19 93.29 94.91 94.99
Podgrupa B (šifre):
01.61 35.30 36.00 38.11 38.12 38.21 38.22 39.00 49.31 55.20 59.14
74.20 80.10 80.20 80.30 81.10 81.21 81.22 81.29 81.30 82.92 84.25
94.11 94.12 94.20 94.92 96.03, kao i organi i organizacije grada Beograda i gradskih opština, mesne zajednice i drugi korisnici građevinskog zemljišta koji obavljaju poslove iz nadležnosti grada Beograda i gradskih opština.
Grupa 6 – finansijske, tehničke i poslovne usluge i ostale delatnosti
Podgrupa A (šifre):
18.20

35.12

41.10 43.13 52.10 55.10 55.30 58.13 58.14 62.09 63.91
63.99 64.11 65.30 68.31 69.10 69.20 71.11 71.20 74.10 74.30 74.90
77.40 78.10 78.20 78.30 79.11 79.12 79.90 82.11 82.19 82.20 82.30
82.91 82.99 84.11 84.12 84.13 84.21 84.23 84.30 99.00
Podgrupa B (šifre):

35.13

35.14

35.22

35.23

46.11

46.12

46.13

46.14

46.15

46.16

46.17

46.18

46.19

52.29

53.20

59.13

61.10

61.20

61.30

61.90

64.19

64.30

64.91

64.92

64.99

65.11

65.12

65.20

66.11

66.12

66.19

66.21

66.22

66.29

66.30

68.10

68.20

73.11

73.12

92.00

Član 8

(Brisan)

Član 9

Mesečna visina naknade po m² korisne površine stambenog, odnosno poslovnog prostora, utvrđuje se prema zoni u kojoj se zemljište nalazi i delatnosti koju obveznik obavlja, i to:

dinara

u I zoni – ekstra zoni stanovanja
– za grupu 1 2.87
u I zoni – ekstra zoni poslovanja
– za grupu 2 – podgrupa A 2.44
– podgrupa B 8.02
– za grupu 3 – podgrupa A 7.17
– podgrupa B 17.82
– za grupu 4 – podgrupa A 20.45
– podgrupa B 94.98
– za grupu 5 – podgrupa A 0.90
– podgrupa B 2.37
– za grupu 6 – podgrupa A 76.01
– podgrupa B 190.06
u I zoni osim ekstra zone stanovanja:
– za grupu 1 2.71
u I zoni osim ekstra zone poslovanja:
– za grupu 2 – podgrupa A 2.30
– podgrupa B 7.59
– za grupu 3 – podgrupa A 6.79
– podgrupa B 16.87
– za grupu 4 – podgrupa A 19.35
– podgrupa B 89.90
– za grupu 5 – podgrupa A 0.83
– podgrupa B 2.25
– za grupu 6 – podgrupa A 71.94
– podgrupa B 179.88
u II zoni:
– za grupu 1 2.32
– za grupu 2 – podgrupa A 1.97
– podgrupa B 6.52
– za grupu 3 – podgrupa A 5.83
– podgrupa B 14.47
– za grupu 4 – podgrupa A 16.62
– podgrupa B 77.17
– za grupu 5 – podgrupa A 0.73
– podgrupa B 1.93
– za grupu 6 – podgrupa A 61.76
– podgrupa B 154.42
u III zoni:
– za grupu 1 1.92
– za grupu 2 – podgrupa A 1.87
– podgrupa B 6.10
– za grupu 3 – podgrupa A 5.44
– podgrupa B 13.51
– za grupu 4 – podgrupa A 16.00
– podgrupa B 74.21
– za grupu 5 – podgrupa A 0.66
– podgrupa B 1.75
– za grupu 6 – podgrupa A 59.43
– podgrupa B 148.57
u IV zoni:
– za grupu 1 1.43
– za grupu 2 – podgrupa A 1.54
– podgrupa B 5.05
– za grupu 3 – podgrupa A 4.31
– podgrupa B 10.70
– za grupu 4 – podgrupa A 12.90
– podgrupa B 59.97
– za grupu 5 – podgrupa A 0.53
– podgrupa B 1.43
– za grupu 6 – podgrupa A 47.61
– podgrupa B 119.06
u V zoni:
– za grupu 1 1.31
– za grupu 2 – podgrupa A 1.42
– podgrupa B 4.64
– za grupu 3 – podgrupa A 3.96
– podgrupa B 9.83
– za grupu 4 – podgrupa A 11.86
– podgrupa B 55.14
– za grupu 5 – podgrupa A 0.49
– podgrupa B 1.31
– za grupu 6 – podgrupa A 43.79
– podgrupa B 109.49
u VI zoni:
– za grupu 1 1.08
– za grupu 2 – podgrupa A 1.00
– podgrupa B 3.21
– za grupu 3 – podgrupa A 2.74
– podgrupa B 6.83
– za grupu 4 – podgrupa A 7.72
– podgrupa B 35.74
– za grupu 5 – podgrupa A 0.28
– podgrupa B 0.72
– za grupu 6 – podgrupa A 29.09
– podgrupa B 72.70
u VII zoni:
– za grupu 1 0.77
– za grupu 2 – podgrupa A 0.72
– podgrupa B 2.29
– za grupu 3 – podgrupa A 1.96
– podgrupa B 4.88
– za grupu 4 – podgrupa A 5.53
– podgrupa B 25.56
– za grupu 5 – podgrupa A 0.20
– podgrupa B 0.52
– za grupu 6 – podgrupa A 20.80
– podgrupa B 51.99
u VIII zoni:
– za grupu 1 0.66
– za grupu 2 – podgrupa A 0.62
– podgrupa B 1.97
– za grupu 3 – podgrupa A 1.70
– podgrupa B 4.21
– za grupu 4 – podgrupa A 4.75
– podgrupa B 22.03
– za grupu 5 – podgrupa A 0.18
– podgrupa B 0.44
– za grupu 6 – podgrupa A 17.92
– podgrupa B 44.81
u zoni specifičnih namena:
– za grupu 1 1.36
– za grupu 2 – podgrupa A 1.47
– podgrupa B 4.79
– za grupu 3 – podgrupa A 4.08
– podgrupa B 10.12
– za grupu 4 – podgrupa A 12.22
– podgrupa B 56.75
– za grupu 5 – podgrupa A 0.51
– podgrupa B 1.36
– za grupu 6 – podgrupa A 45.06
– podgrupa B 112.68

III NAČIN UTVRĐIVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 10

Za izgrađeno građevinsko zemljište naknada se obračunava po kvadratnom metru korisne površine stambenog, odnosno poslovnog prostora.

Kao korisna površina stambenog prostora, u smislu ove odluke, smatra se površina stambenog prostora za koju se plaća zakupnina, odnosno porez na imovinu.

Kao korisna površina poslovnog prostora, u smislu ove odluke, smatra se ukupna površina prostorija i zemljište koje se koristi za obavljanje poslovne delatnosti (dvorišta, skladišta, interne saobraćajnice, parking prostor, garažni prostor, prostor oko benzinske pumpe koji služi za redovnu upotrebu tog objekta i sl.).

Za neizgrađeno građevinsko zemljište naknada se obračunava po kvadratnom metru planom predviđene površine objekta, po kvadratnom metru korisne površine privremenog objekta i objekta izgrađenog suprotno zakonu, kao i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tog objekta.

Član 11

Ako stambenoj zgradi pripada zemljište koje koriste samo korisnici te zgrade (dvorišta, bašte i sl.), a čija površina prelazi 100 m2, utvrđena naknada uvećava se, i to:

– za 20% za površinu preko 1000 m2,

– za 40% za površinu od 701 do 1000 m2,

– za 80% za površinu od 401 do 700 m2,

– za 150% za površinu od 201 do 400 m2,

– za 250% za površinu od 101 do 200 m2.

U zemljište u smislu stava 1. ovog člana ne uračunava se zemljište pod zgradom.

Ako stambenu zgradu koristi više vlasnika stanova, odnosno zakupaca, naknada iz stava 1. ovog člana deli se srazmerno površini stana koju koriste.

Član 12

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za stanovanje obračunata na osnovu člana 9. ove odluke umanjuje se:

– u ulicama bez vodovoda ili bez kanalizacije ili bez savremenog uličnog zastora (asfalt, kocke, sprameks i sl.) za 10%,

– u ulicama bez vodovoda i kanalizacije za 20% i

– u ulicama bez vodovoda, kanalizacije i savremenog zastora za 30%.

Član 13

Ako se u stambenom prostoru u kome se stanuje istovremeno obavlja i poslovna delatnost, iznos naknade za ceo stambeni prostor utvrđuje se u trostrukom iznosu.

Ako se u delu stana koji je fizički izdvojen obavlja i poslovna delatnost, za taj deo stana naknada se utvrđuje kao za poslovni prostor, prema odredbama člana 9. ove odluke.

Kad se ceo stan koristi za obavljanje poslovne delatnosti, naknada se utvrđuje kao za poslovni prostor, prema odredbama člana 9. ove odluke.

Član 14

Za garažni prostor za smeštaj porodičnog putničkog motornog vozila naknada se utvrđuje u dvostrukom iznosu naknade koja je, prema članu 9. ove odluke, predviđena za grupu 1 – stanovanje.

Član 15

Za objekte koji se koriste za poslove odbrane, unutrašnje poslove i zaštitu bezbednosti Republike Srbije, naknada se plaća uvećano za 50% u odnosu na grupu 1 – stanovanje, prema odredbama člana 9. ove odluke.

Član 16

Obveznik koji obavlja više delatnosti naknadu plaća srazmerno površini prostora koji koristi, prema vrsti delatnosti koja se obavlja u tom delu prostora.

Za poslovni prostor u kojem se ne obavlja poslovna delatnost naknada se utvrđuje u petostrukom iznosu u odnosu na grupu 1 – stanovanje, prema odredbama člana 9. ove odluke.

Član 17

Naknadu za korišćenje javnog i ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini datog u zakup od strane grada, odnosno gradske opštine, do izgradnje objekta, odnosno do roka određenog ugovorom o zakupu za privođenje zemljišta nameni, obveznik plaća u visini umanjenoj za 30% od iznosa naknade za grupu 1 – stanovanje prema odredbama člana 9. ove odluke. Nakon izgradnje objekta, odnosno nakon isteka roka za privođenje zemljišta nameni, obveznik plaća naknadu prema nameni objekta u visini propisanoj članom 9. odluke.

Lice kome je, do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, dato na privremeno korišćenje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje objekta, u roku predviđenom za izgradnju objekta plaća naknadu u visini umanjenoj za 30% od iznosa naknade za grupu 1 – stanovanje, predviđenu članom 9. odluke, a nakon isteka roka za izgradnju objekta, naknadu plaća prema nameni objekta u visini propisanoj članom 9. odluke.

Član 18

Naknadu za korišćenje izgrađenih ili planiranih objekata na ostalom građevinskom zemljištu koje nije u državnoj svojini obveznik plaća ako je to zemljište sredstvima opštine, odnosno drugim sredstvima u državnoj svojini, opremljeno osnovnim objektima komunalne infrastrukture (električna mreža, vodovod, pristupni put i sl.).

Naknadu za korišćenje planiranih objekata na ostalom neizgrađenom građevinskom zemljištu koje nije u državnoj svojini obveznik plaća u petostrukom iznosu u odnosu na grupu 1 – stanovanje predviđene članom 9. odluke, u slučaju ako se to zemljište ne privede nameni, odnosno ne ponudi u otkup opštini radi privođenja nameni, u roku od dve godine od dana donošenja urbanističkog plana.

Naknadu u slučajevima iz stava 2. ovog člana, do isteka roka od dve godine od dana donošenja urbanističkog plana, obveznik plaća umanjeno za 30% od iznosa naknade za grupu 1 – stanovanje, predviđene članom 9. odluke.

Član 19

Naknadu za korišćenje izgrađenog građevinskog zemljišta obveznik plaća od dobijanja upotrebne dozvole za izgrađeni objekat, odnosno od početka korišćenja izgrađenog objekta.

Naknadu za korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je dato u zakup obveznik plaća od dana utvrđenog ugovorom o davanju u zakup građevinskog zemljišta. Izgradnjom objekta, odnosno istekom roka za izgradnju objekta predviđenog ugovorom o zakupu, obveznik plaća naknadu u visini propisanoj članom 9. ove odluke.

Član 20

Utvrđivanje, naplatu i kontrolu naknade vrši Uprava javnih prihoda grada Beograda.

Naknada se utvrđuje rešenjem.

Izuzetno, od st. 1. i 2. ovog člana, naplata naknade za stambeni prostor i za poslovni prostor čiji su obveznici fizička lica, vrši se na način propisan Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda.

Godišnja naknada utvrđuje se i plaća u mesečnim iznosima, do 10. u mesecu za prethodni mesec, odnosno za obveznike iz stava 3. ovog člana u roku predviđenom na jedinstvenoj uplatnici za objedinjenu naplatu komunalnih usluga.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade za tekuću godinu, naknada se plaća akontaciono u visini utvrđene obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća naknada.

Razliku između iznosa naknade utvrđenog rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa naknade, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade.

Član 20a

Obveznik naknade, pravno lice i preduzetnik, dužan je da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda podnese prijavu za utvrđivanje obaveze u roku od 15 dana od dana sticanja prava, odnosno od dana početka korišćenja građevinskog zemljišta, za koje je propisana obaveza plaćanja naknade.

Obveznik naknade iz stava 1. ovog člana, dužan je da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana, utvrdiće Sekretarijat za finansije – Uprava javnih prihoda grada Beograda.

Član 21

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i uprava gradske opštine dužni su da primerak ugovora o zakupu građevinskog zemljišta dostave nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

Organizaciona jedinica Gradske uprave i uprava gradske opštine dužni su da dostave nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda primerak rešenja kojim se odobrava upotreba novoizgrađenih i rekonstruisanih postojećih objekata u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Organizaciona jedinica Gradske uprave i uprava gradske opštine dužni su da dostave nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda primerak rešenja o rušenju objekta odnosno dela objekta izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez građevinske dozvole u roku od 3 dana od dana donošenja rešenja.

Organizaciona jedinica Gradske uprave i uprava gradske opštine dužni su da dostave nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda obaveštenje o planiranim objektima na ostalom neizgrađenom građevinskom zemljištu koje nije u državnoj svojini u roku od 15 dana od dana donošenja urbanističkog plana, odnosno obaveštenje o isteku roka od dve godine u skladu sa članom 18. ove odluke.

Organizacije koje upravljaju poslovnim prostorom koji koriste grad i gradske opštine dužne su da u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora dostavljaju ugovore nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda.

Javna preduzeća, organizacione jedinice Gradske uprave odnosno organizacione jedinice uprave gradske opštine iz st. 1-5. ovog člana su dužni da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda pored akta dostave i sledeće podatke:

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj; matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica,

– za fizičko lice: ime i prezime, JMBG i adresa stanovanja.

Član 21a

U pogledu načina utvrđivanja postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja naknade kamate, povraćaja naknade, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovom odlukom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 22

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda za utvrđivanje obaveze plaćanja naknade (član 20a stav 1);

– ako ne prijavi, ili ne prijavi u propisanom roku svaku nastalu promenu nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda (član 20a stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.500 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 do 250.000 dinara.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin su dužne da donesu akte iz člana 8. stav 2. ove odluke u roku od 10 dana od početka primene ove odluke.

Član 24

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda“, br. 19/94, 21/94, 23/94, 1/95, 11/96, 22/99, 3/2001, 5/2002, 8/2002 i 10/2003).

Član 25

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2005. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 7/2005)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 19/2007)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. jula 2007. godine.

Samostalni članovi Odluke o izmeni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 40/2007)

Član 6

Poslove vođenja baze podataka i evidenciju i obračune naknade obavlja nadležna služba, odnosno preduzeće gradske opštine, do preuzimanja tih poslova od strane Uprave javnih prihoda grada Beograda.

Uprava gradske opštine je dužna da akta, na način i u rokovima iz člana 21. dostavlja nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda i nadležnoj službi, odnosno preduzeću koje vodi bazu podataka i evidenciju i obračune naknade na području te gradske opštine, do preuzimanja tih poslova od strane Uprave javnih prihoda grada Beograda.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2008. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 53/2008)

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2009. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 60/2009)

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se počev od 1. januara 2010. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 45/2010)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 54/2011)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

Samostalni član Odluke o dopuni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 8/2012)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

(„Sl. list grada Beograda“, br. 65/2012)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje