Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Servis računara online zakazivanje

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

„Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005 – dalje: Zakon) u članu 3. propisuje da je oglašavanje slobodno i obavlja se u skladu sa zakonom, drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i profesionalnom etikom.

Posebno je Zakonom uređena upotreba ličnog dobra u oglašavanju, pri čemu se pod ličnim dobrom podrazumeva ime, lični podatak, lični zapis, lični zapis lika – fotografski, crtani, filmski, video i digitalni zapis, zapis glasa i izgovorene reči – magnetofonski, gramofonski i digitalni zapis, pisani zapis – pismo, dnevnik, zabelešku i digitalni zapis na osnovu kojih se može utvrditi ili prepoznati identitet lica. Oglasna poruka koja sadrži lično dobro ne može se obajviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi. Cilj ovih odredaba nije zabrana upotrebe ličnog dobra, već njegova zaštita kada se upotrebljava u svrhu oglašavanja.

Jedino ograničenje odnosi se na zabranu upotrebe ličnog dobra javnih ličnosti (muzičari, glumci, sportisti, političari i dr.) u oglašavanju proizvoda namenjenih maloletnim licima, kao i proizvoda čija je prodaja zabranjena maloletnicima, te stoga nije dozvoljena upotreba ličnog dobra muzičara u oglašavanju alkoholnih i drugih proizvoda čija je prodaja zabranjena deci, odnosno maloletnim licima.

Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) u članu 2. određuje da je autorsko delo originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. Autorskim delom smatraju se između ostalog muzička dela sa rečima ili bez reči.

Imajići u vidu navedeno, korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, pri čemu treba imati u vidu zabrane u pogledu sadržaja oglasne poruke (pornografija, upotreba sile i sl.) propisane Zakonom o oglašavanju. Upotreba ličnog dobra u oglašavanju vrši se pod uslovima i na način propisan Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-00142/2014-03 od 25.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje