Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu

Servis računara online zakazivanje

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu

„Odredbom člana 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je:

„Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu“.

Odredbom člana 5. Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 29/2006, 72/2006, 62/2007, 24/2012, 58/2012 – ispr. i 87/2012 – dalje: Pravilnik) propisano je:

„Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu može se izdati na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, pod uslovom da pravno lice, odnosno preduzetnik ima zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa stečenim visokim obrazovanjem iz polja tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite na radu“.

Odredbom člana 30. st. 1) do 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je:

„Radni odnos zasniva se ugovorom o radu; ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac i ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i direktor, odnosno preduzetnik“.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac može da odluči da za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažuje pravno lice ili preduzetnika koji ima Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Angažovano pravno lice, odnosno preduzetnik može da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu kada ispunjava propisane uslove za izdavanje Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene odredbom člana 5. Pravilnika.

Kada angažovano pravno lice sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca odredi da poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavlja lice koje nije njegov zaposleni, odnosno nije u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavlja suprotno Zakonu i ne obavlja ih u skladu sa Pravilnikom.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00024/2013-01 od 02.04.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje