Obaveza poslodavca obezbede i da stručno osposobe zaposlene za bezbedan i zdrav rad kao i da koriste propisanu opremu za rad

Servis računara online zakazivanje

Obaveza poslodavca obezbede i da stručno osposobe zaposlene za bezbedan i zdrav rad kao i da koriste propisanu opremu za rad

„Odredbom člana 15. stav 1. tačka 4) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad.

Odredbom člana 27. Zakona poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad poslodavac obezbeđuje u toku radnog vremena, a troškovi osposobljavanja ne mogu biti na teret zaposlenog. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad zaposlenog mora da bude prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mesta. Ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta, dužan je da zaposlenog osposobi za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta.

Odredbom člana 28. Zakona propisano je da osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično. Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad obavlja se na radnom mestu. Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se na način i po postupku utvrđenim aktom o proceni rizika.

Odredbom člana 130. stav 1. Pravilnika o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad („Sl. list SFRJ“, br. 18/91) propisano je da oruđem sme rukovati ili ga posluživati samo radnik koji je stručno osposobljen i raspoređen za rad na njemu i koji ispunjava odgovarajuće posebne uslove rada, ako su ti uslovi propisani, a odredbom člana 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS“, br. 23/2009 i 123/2012) propisano je da je poslodavac dužan da obezbedi da opremu za rad može koristiti samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen.

Ako se pod „osposobljavanjem za bezbedan i zdrav rad sa viljuškarom“ misli na osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom, tada je poslodavac dužan da na osnovu odredbe člana 15. stav 1. tačka 4) ovog zakona osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad, a u skladu sa čl. 27. i 28. izvrši osposobljavanje i proveru osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad, tako što će zaposlene upoznati sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima, odnosno rizicima od povređivanja i oboljenja, kojima može biti izložen tokom rada i preventivnim merama kojima obezbeđuje bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini gde se obavljaju poslovi.

Napominjemo da se osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad koje se vrši u skladu sa Zakonom ne smatra stručnim osposobljavanjem ili obrazovanjem zato što se stručno osposobljavanje ili obrazovanje stiče u okviru školskog ili vanškolskog obrazovanja.

Poslodavac je takođe dužan da u skladu sa odredbom člana 49. stav 1. tačka 4) ovog zakona vodi i čuva evidenciju o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad na Obrascu 6. iz Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2007). U oblasti bezbednosti i zdravlju na radu o izvršenom osposobljavanju za bezbedan i zdrav rad vodi se evidencija na navedenom odgovarajućem obrascu koji nije zamena za Uverenje o stručnoj osposobljenosti.

Pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem ministra nadležnog za rad izdata licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (član 40. Zakona) ne može da obavlja poslove stručnog osposobljavanja zaposlenih za rad sa viljuškarom na osnovu izdate licence, što ne znači da poslove stručnog osposobljavanja zaposlenih za rad sa viljuškarom ne može da obavlja ukoliko ispunjava uslove u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja.

U svakom slučaju poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen i koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00054/2012-01 od 10.12.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje