Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika

„Odredbom člana 4. tač. 1) i 2) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je:

„Zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, kao i lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca, osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca radi obavljanja poslova kućnog pomoćnog osoblja“;

„Poslodavac jeste domaće ili strano pravno lice, odnosno fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica“.

Odredbom člana 29. Zakona propisano je:

„Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da te zaposlene osposobi za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa ovim zakonom“.

U skladu sa odredbom člana 51. stav 1. Zakona Ministar nadležan za rad doneo je Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006 i 84/2006 – ispr. – dalje: Pravilnik) kojim je propisan sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogodi na radnom mestu.

Kada zaposleni pretrpi povredu na radu Obrazac izveštaja o povredi na radu izdaje poslodavac čiji je zaposleni, odnosno kod koga je u radnom odnosu na način propisan Pravilnikom i pri tome neophodno je da oba poslodavca sarađuju prilikom popunjavanja Obrasca.

U konkretnom slučaju, ako se sa drugim poslodavcem zaključi obligacioni ugovor u kome su se ugovorne strane sporazumele o pružanju usluga, o izvođenju radova ili obavljanju poslova i na osnovu tog ugovora, kada se u radnom prostoru tog drugog poslodavca nalaze zaposleni koji su u radnom odnosu kod prvog poslodavca, drugi poslodavac (korisnik usluga) koji ih radno angažuje dužan je da te zaposlene osposobi za bezbedan i zdrav rad, proceni rizike kao i da im obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa zaključenim ugovorom.

Ukoliko je zaključen ugovor ili sporazum, prema kome je ugovoreno da zaposleni obavlja poslove koji su pod kontrolom poslodavca koji koristi njegove usluge, mišljenja smo da sve mere bezbednosti i zdravlja na radu primenjuje korisnik usluga na način kako je ugovoreno, a Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac koji je obveznik plaćanja doprinosa za zaposlenog.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00021/2013-01 od 07.05.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje