Mišljenja Ministarstva za rad u vezi zaštite zaposlenih

Povreda na radu zadrugara angažovanog preko zadruge i odgovornost poslodavca

Povreda na radu zadrugara angažovanog preko zadruge i odgovornost poslodavca „Odredbom člana 4. tačka 1) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, kao i lice koje po bilo kom osnovu […]

Obaveza poslodavca da zaštiti zaposlenog od zlostavljanja

Obaveza poslodavca da zaštiti zaposlenog od zlostavljanja „U članu 8. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, broj 36/2010 – dalje: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da zaposlenog zaštiti od zlostavljanja na radu i u vezi saradom, u skladu sa ovim zakonom. U tom smislu, u članu 15. navedenog zakona utvrđena je obaveza […]

Obaveza procene rizika radnog mesta

Obaveza procene rizika radnog mesta „Odredbom člana 4. stav 1. tačka 6) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu radno mesto jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca (u objektu ili na otvorenom kao i na privremenim i pokretnim gradilištima, objektima, uređajima, saobraćajnim sredstvima, i sl.) u kojem zaposleni boravi ili ima pristup u […]

Korišćenje i kontrola korišćenja zaštitne opreme

Korišćenje i kontrola korišćenja zaštitne opreme Odredbom člana 22. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu […]

Pravo na naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastareva a povraćaj više plaćenog zastareva za tri godine

Pravo na naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastareva a povraćaj više plaćenog zastareva za tri godine „Prema stavu 1. čl. 114. i 114b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, […]

Ispitivanje zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa u pogledu zastarelosti donošenja

Ispitivanje zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa u pogledu zastarelosti donošenja „Na utvrđeno činjenično stanje, pravilno je primenjeno materijalno pravo. Odredbom člana 179. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu (dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na […]

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke „Članom 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je […]