Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu

Servis računara online zakazivanje

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu

„Odredbom člana 4. tačka 17) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je:

„Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.“

Odredbom člana 37. stav 1. Zakona propisano je:

„Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim delatnostima, ako ima do deset zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit iz stava 2. ovog člana.

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu (dalje: lice za bezbednost i zdravlje na radu).

Poslodavac odlučuje o načinu organizovanja poslova za bezbednost i zdravlje na radu u zavisnosti od: tehnološkog procesa; organizacije, prirode i obima procesa rada; broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada; broja radnih smena; procenjenih rizika; broja lokacijski odvojenih jedinica; vrste delatnosti.“

Odredbom člana 40. Zakona propisano je:

„Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a naročito: učestvuje u pripremi akta o proceni rizika; vrši kontrolu i daje savete poslodavcu o planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada; organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline; organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad; predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom; svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu; prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje; priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad; priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu; zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog; sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; vodi evidencije u oblasti bezbednosti zdravlja na radu kod poslodavca.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu dužno je da u pismenoj formi izvesti poslodavca i predstavnika zaposlenih o zabrani rada iz stava 1. tačka 11) ovog člana.

Ako poslodavac, i pored zabrane rada u smislu stava 1. tačka 11) ovog člana, naloži zaposlenom da nastavi rad, lice za bezbednost i zdravlje na radu dužno je da o tome odmah izvesti nadležnu inspekciju rada“.

Shodno prethodno navedenom, svaki poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

U situaciji kada za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac odredi jednog ili više od svojih zaposlenih, tada oni moraju da imaju položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom a naročito sve one poslove koji su navedeni u odredbi člana 40. stav 1. ovog zakona.

U skladu sa odredbom člana 9. stav 1. ovog zakona, poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, a lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu, pored svih poslova propisanih odredbom člana 40. ovog zakona.

Prilikom odlučivanja o načinu organizovanja poslova za bezbednost i zdravlje na radu, kao i o broju lica za bezbednost i zdravlje na radu, poslodavac treba da vodi računa o tehnološkom procesu; organizaciji, prirodi i obimu procesa rada; broju zaposlenih koji učestvuju u procesu rada; broju radnih smena; procenjenih rizika; broju lokacijski odvojenih jedinica; vrsti delatnosti i dr.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00006/2014-0 od 28.02.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje