Dužnost poslodavca da obezbedi propisane lekarske preglede za radna mesta sa povećanim rizikom

Servis računara online zakazivanje

Dužnost poslodavca da obezbedi propisane lekarske preglede za radna mesta sa povećanim rizikom

„U skladu sa odredbom člana 43. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisana je obaveza poslodavca da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada. Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom vrši služba medicine rada na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu koje sporazumno propisuju ministar nadležan za rad i ministar nadležan za zdravlje. Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima. Neispunjavanje posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu.

Odredbama Zakona propisana je dužnost poslodavca da obezbedi propisane lekarske preglede u situaciji kada je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da je neko radno mesto radno mesto sa povećanim rizikom za zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom. Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, tada je poslodavac dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

Za zaposlene koji ne rade na radnom mestu sa povećanim rizikom u vezi sa zdravstvenim smetnjama primenjuje se odredba člana 81. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009).“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00052/2012-01 od 03.12.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje