Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Servis računara online zakazivanje

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

„Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon) propisano je da su pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužni da za plaćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko tog računa, u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o otvaranju i vođenju tog računa zaključenim s bankom, dok je stavom 5. istog člana Zakona propisano da ministar nadležan za poslove finansija propisuje uslove i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost.

Premda je intencija da se platni promet posebno pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost obavlja bezgotovinski, odredbama Zakona i podzakonskih propisa uređen je i način raspolaganja gotovim novcem u obavljanju delatnosti. Tako je članom 32. stav 4. Zakona propisano da su pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužna da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate kod banke najkasnije u roku od sedam radnih dana.

Prethodno pitanje bliže je uređeno članom 5. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 77/2011 – dalje: Pravilnik), kojim je propisano da pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke.

Dalje, članom 40. tačka 10) Zakona propisano je da banke, u obavljanju platnog prometa, organizuju izdavanje platnih kartica i plaćanje platnim karticama i drugim instrumentima plaćanja. Platna kartica se, shodno tački 11. stav 3. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Sl. glasnik RS“, br. 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014), koristi za bezgotovinsko plaćanje i za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata, dok oblik, sadržinu i način upotrebe platne kartice utvrđuje banka, u skladu sa svojim potrebama i međunarodnim standardima.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da bi isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača bila u suprotnosti sa članom 32. stav 4. Zakona i članom 5. stav 1. Pravilnika, a kojima je propisana obaveza pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost da gotov novac, primljen po bilo kom osnovu, uplate na svoj račun kod banke.“

Objašnjenje Uprave carina br. 011-00-01557/2014-16 od 24.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje