Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

Servis računara online zakazivanje

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

„Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) prodavac odgovara za saobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od dana obavljene kupovine, odnosno od dana prelaska rizika na potrošača. Radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti, potrošač izjavljuje reklamciju prodavcu sa kojim je zaključio ugovor o prodaji. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Članom 4. stav 1. Zakona propisano je da se odredbe ovog zakona primenjuju na odnose potrošača i trgovca. Shodno tome, međusobni odnosi trgovaca odnosno pravnih lica nisu predmet primene ovog zakona, te pravna lica mogu svoje odnose urediti u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

Odgovornost za saobraznost robe ugovoru u trajanju od dve godine, zakonski rok od osam dana za davanje odgovora potrošaču na reklamaciju, kao i zakonski rok od 15 odnosno 30 dana za rešavanje reklamacije obavezuju prodavca, te se prodavac ne može osloboditi ovih obaveza njihovim prenošenjem na proizvođača.

Što se tiče pitanja u vezi sa obavezom prilaganja fiskalnog računa uz reklamaciju u maloprodaji, napominjemo da izdavanje fiskalnog računa ne spada u materiju koja je regulisana Zakonom.

Prema članu 12. Zakona trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun, dok je članom 56. stav 3. Zakona propisano da potrošač može da izjavi reklamaciju na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Sadržina deklaracije je regulisana članom 40. stav 1. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013) koji propisuje da deklaracija mora da sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, sastavu i količini, kao i druge podatke u skladu sa posebnim propisima i prirodom robe, a naročito podatke o proizvođaču, zemlji proizvodnje, odnosno uvoza, datumu proizvodnje i roku upotrebe, uvozniku, kvalitetu (klasi), kao i upozorenje na eventualnu opasnost i štetnost robe. Imajući u vidu napred navedeno, Zakon o trgovini ne propisuje rok za reklamaciju kao obavezni element deklaracije.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija br. 011-00-00382/2014-03

 

Servis računara online zakazivanje