Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Napomena :

Na kraju teksta ovog pravilnika objavljen je deo Zakona o trgovini koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem

 

Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Sl.glasnik RS br. 116/2014

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem.

Član 2

Pisana izjava koju je u skladu sa Zakonom, trgovac, odnosno njegov punomoćnik koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem dužan da poseduje, sadrži:

 1. broj izjave;
 2. poslovno ime trgovca;
 3. adresu trgovca;
 4. broj telefona, faks ili adresu elektronske pošte trgovca;
 5. ime i prezime lica koje obavlja trgovinu ličnim nuđenjem;
 6. JMBG lica koje obavlja trgovinu ličnim nuđenjem;
 7. naziv i opis robe/usluga koja je predmet prodaje;
 8. podatke o ceni i ostalim uslovima prodaje (npr. akcija, popust, rasprodaja, promocija i sl.);
 9. način isporuke;
 10. način plaćanja;
 11. period u kome važi izjava o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem;
 12. vreme u kome se obavlja trgovina ličnim nuđenjem;
 13. područje na kome lice obavlja trgovinu ličnim nuđenjem.

Član 3

Sadržina izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem ispisuje se na jasan i čitljiv način, na srpskom jeziku, ćiriličkim ili latiničnim pismom u formatu A4 i sadrži pečat i potpis ovlašćenog lica.

Sadržina izjave iz stava 1. ovog člana data je u Prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog

IZJAVA O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM

BROJ IZJAVE:
PODACI O TRGOVCU
NAZIV TRGOVCA:
ADRESA TRGOVCA:
BROJ TELEFONA:
BROJ FAKSA ILI E-MAIL:
IME I PREZIME LICA KOJE OBAVLJA TRGOVINU LIČNIM NUĐENJEM:
JMBG:
PODACI O ROBI/USLUGAMA I USLOVIMA TRGOVINE LIČNIM
NUĐENJEM
NAZIV ROBE:
(ili overeni cenovnik u prilogu)
OPIS ROBE:
(ili overeni cenovnik u prilogu)
PRODAJNA CENA:
(ili overeni cenovnik u prilogu)
OSTALI USLOVI PRODAJE
(akcija, popust, rasprodaja, promocija i sl.):
NAČIN ISPORUKE:
NAČIN PLAĆANJA:
PERIOD VAŽENJA IZJAVE:
VREME U KOME SE OBAVLJA TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM:
PODRUČJE NA KOME SE OBAVLJA TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM:
Potpis ovlašćenog lica:

U__________, dana:M.P.

 

****************************************

Zakon o trgovini

Sl.glasnik RS br. 53/2010, 10/2013

Trgovina ličnim nuđenjem

Član 18

Trgovina ličnim nuđenjem je trgovina na malo koju obavlja trgovac tako što nudi robu ili uslugu putem neposredne ponude potrošaču koji nije tražio da mu se učini ponuda, a koji je lično prisutan na mestu ponude, van prodajnog objekta.

Trgovina ličnim nuđenjem se naročito obavlja kao:

 1. 1) delatnost putujućih trgovaca, koja se obavlja „od vrata do vrata“;
 2. 2) delatnost organizovanja posebnih promotivno-prodajnih skupova (promocije, demonstracije, degustacije i sl.);
 3. 3) trgovina iz torbe ili druge prenosne opreme (tzv. torbarenje, kolporteri i sl.);
 4. 4) trgovina putem ličnog pozivanja potrošača.

Trgovina ličnim nuđenjem se obavlja u odgovarajuće vreme i na način da se ne vrši neprimereno uznemiravanje lica prema kojima je usmerena ponuda.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi ne mogu se prodavati ličnim nuđenjem, osim na posebnim promotivno-prodajnim skupovima u skladu sa uslovima prema posebnim propisima.

Punomoćnik i izjava o trgovini ličnim nuđenjem

Član 19

Trgovina ličnim nuđenjem može da se obavlja lično, odnosno preko punomoćnika koji ne mora da ispunjava uslove za trgovca iz člana 11. ovog zakona.

Trgovac, kao i njegov punomoćnik, dužni su da poseduju pisanu izjavu o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem, koja naročito sadrži podatke o: poslovnom imenu trgovca, imenu i ličnom broju punomoćnika, opisu robe/usluga koja je predmet prometa, podatke o periodu, načinu i području na kojem će se obavljati trgovina, kao i druge potrebne podatke.

Trgovac je dužan da izjavu iz stava 2. ovog člana, potpisanu i overenu svojim pečatom, drži vidno istaknutu na mestu ponude, odnosno da je da na uvid licu prema kojem je usmerena ponuda u trenutku prvog obraćanja.

Ministar bliže propisuje sadržinu i oblik izjave iz stava 2. ovog člana.