Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi

Servis računara online zakazivanje

Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi

Sl.glasnik RS br 46/2001

Član 1

Ovom uredbom uređuje se organizovanje i ostvarivanje verske nastave za tradicionalne crkve i verske zajednice (u daljem tekstu: verska nastava) i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, kao fakultativnih predmeta.

Tradicionalne crkve i verske zajednice su: Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka evangelička crkva a.v., Jevrejska zajednica, Reformatska hrišćanska crkva i Evangelička hrišćanska crkva a.v.

Član 2

Roditelj, odnosno staratelj može odlučiti da učenik osnovne škole pohađa versku nastavu ili nastavu alternativnog predmeta.

Učenik srednje škole može odlučiti da pohađa versku nastavu ili nastavu alternativnog predmeta, uz obavezno upoznavanje roditelja, odnosno staratelja sa odlukom.

Ministarstvo prosvete i sporta priprema i izdaje publikaciju za učenike i roditelje, odnosno staratelje, radi njihovog upoznavanja sa sadržajem i načinom ostvarivanja verske nastave i nastave alternativnog predmeta.

Odluka iz st. 1 i 2 ovog člana donosi se u roku od sedam dana od dana dobijanja publikacije u školi.

Član 3

Verska nastava obavezna je za učenika koji se opredeli za versku nastavu, a nastava iz alternativnog predmeta obavezna je za učenika koji se opredeli za nastavu alternativnog predmeta.

Član 4

Verska nastava se organizuje i izvodi za tradicionalne crkve i verske zajednice u Republici Srbiji, bez obzira na broj vernika u određenoj sredini.

Član 5

Plan i program verske nastave je deo propisanog nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu.

Nastavni plan i program verske nastave sporazumno donose ministar prosvete i sporta i ministar vera, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Član 6

Plan i program nastave alternativnog predmeta je deo propisanog nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu.

Nastavni plan i program nastave alternativnog predmeta donosi ministar prosvete i sporta.

Član 7

Udžbenike i druga nastavna sredstva za versku nastavu odobrava ministar prosvete i sporta na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Udžbenike i druga nastavna sredstva za nastavu alternativnog predmeta odobrava ministar prosvete i sporta.

Član 8

Versku nastavu može da izvodi lice koje ima najmanje više obrazovanje za rad u osnovnoj školi sa učenicima do četvrtog razreda, a visoko obrazovanje za rad sa učenicima od četvrtog do osmog razreda i za rad sa učenicima u srednjoj školi.

Vrstu stručne spreme nastavnika verske nastave utvrđuje ministar prosvete i sporta, na zajednički predlog Ministarstva vera i tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Listu nastavnika verske nastave utvrđuje ministar prosvete i sporta na predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Nastavnika za versku nastavu u školu upućuje za svaku školsku godinu tradicionalna crkva i verska zajednica sa utvrđene liste.

Ministarstvo prosvete i sporta obezbeđuje bruto naknadu tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici po angažovanom času nastavnika.

Član 9

Nastavnika za nastavu alternativnog predmeta bira direktor škole, u skladu sa zakonom.

Vrstu stručne spreme nastavnika iz stava 1 ovog člana utvrđuje ministar prosvete i sporta.

Član 10

Fond časova verske nastave i nastave alternativnog predmeta je po jedan čas nedeljno.

Član 11

Uspeh učenika iz verske nastave i nastave alternativnog predmeta ocenjuje se opisno.

Ocena iz verske nastave i nastave alternativnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika.

Kriterijume i način ocenjivanja učenika koji pohađa versku nastavu utvrđuje ministar prosvete i sporta, na zajednički predlog Ministarstva vera i tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Kriterijume i način ocenjivanja učenika koji pohađa nastavu alternativnog predmeta utvrđuje ministar prosvete i sporta.

Član 12

Nadzor nad ostvarivanjem nastavnog plana i programa verske nastave i nastave alternativnog predmeta vrši Ministarstvo prosvete i sporta.

Član 13

Verska nastava i nastava alternativnog predmeta uvode se u prvi razred osnovne i prvi razred srednje škole počev od školske 2001/2002. godine.

U naredne razrede osnovne i srednje škole verska nastava i nastava alternativnog predmeta uvode se redosledom kojim se u te razrede upisuju učenici koji su školske 2001/2002. godine upisani u prvi razred osnovne i prvi razred srednje škole.

Član 14

Organizovanje i ostvarivanje verske nastave prati komisija sastavljena od po jednog predstavnika tradicionalnih crkava i verskih zajednica i po tri predstavnika Ministarstva prosvete i sporta i Ministarstva vera.

Vlada Republike Srbije obrazuje komisiju iz stava 1 ovog člana.

Član 15

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo prosvete i sporta.

Član 16

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje