Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Sl. glasnik RS br. 41/2014, 37/2015, 46/2015, 75/2015

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju i druga pitanja vezana za upis u školu.

II UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Član 2

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,

3) uspeha na prijemnom ispitu,

4) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Član 3

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju VI razreda zaokružen na dve decimale pomnoži brojem četiri (4), a opšti uspeh ostvaren na kraju VII i VIII razreda osnovne škole, zaokružen na dve decimale, pomnoži brojem pet (5).

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 70 bodova.

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama iz st. 1-4. ovog člana.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz st. 1-4. ovog člana.

Kandidat koji je završio VI razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio VI razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u VI razredu osnovne škole.

Član 3a

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 60 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 40 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 3. stav 3. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 70 bodova;

– broj bodova osvojen na završnom ispitu množi se sa brojem 0,75 i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 30 bodova.

Izuzetno, ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi sa brojem tri (3) i tako dobijeni broj deli se sa brojem sedam (7) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 30 bodova.

Član 4

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta.

Član 5

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se preko broja određenog za upis učenika.

Kandidat koji je VII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja završio u inostranstvu, ili koji je u Republici Srbiji završio VII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, a u Republici Srbiji završava VIII razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u školi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, drugo pravno ili fizičko lice, obavlja završni ispit.

Kandidat iz stava 2. ovog člana upisuje se preko broja određenog za upis.

Ukoliko kandidat iz st. 1. i 2. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 11. ovog pravilnika, polaže prijemni ispit.

Čl. 6 i 7

(Brisani)

Član 8

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova iz člana 3. ovog pravilnika, i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu, kandidat za upis u srednju školu ima pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje. Opredeljenje učenika sadrži: šifru obrazovnog profila, naziv škole, mesto u kome se nalazi škola, tip škole, smer, odnosno obrazovni profil, prema listi objavljenoj u konkursu za upis u srednju školu.

Član 9

Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova iz člana 3. ovog pravilnika, vrši se raspoređivanje kandidata po srednjim školama prema tipu škole, smerovima, odnosno obrazovnim profilima.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Član 10

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

III UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO NA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, ŠKOLU ILI ODELJENJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, ŠKOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I ŠKOLU ZA TALENTOVANE UČENIKE

  1. Zajedničke odredbe

Član 11

Kandidat za upis u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (filološka gimnazija i odeljenje, matematička gimnazija i odeljenje, gimnazija i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji u školi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave – u daljem tekstu: odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji), polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i sklonosti.

Član 12

Prijemni ispit za upis u školu iz člana 11. ovog pravilnika polaže se pre polaganja završnog ispita, u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

Član 13

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Član 14

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz člana 11. ovog pravilnika stiče kandidat koji je položio prijemni ispit i koji je ispunio uslove iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika.

Kandidati koji konkurišu za upis u muzičku školu, Školu za muzičke talente u Ćupriji i baletsku školu ne izražavaju u matičnoj osnovnoj školi 20 opredeljenja iz člana 8. ovog pravilnika.

Član 15

Prijemni ispit za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, polaže se pred komisijom u kojoj se do 40% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Prijemni ispiti za upis u muzičku i baletsku školu polažu se pred komisijom u kojoj se do 60% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

  1. Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima

Upis u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji

Član 16

Kandidat se upisuje u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji, prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na završnom ispitu,

3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,

– rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole, iz predmeta koji su od značaja za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje ili odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji.

Član 17

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole, iz predmeta koji su od značaja za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji, stručna društva i drugi organizatori takmičenja, vrednuju se na način propisan čl. 21, 26, 31. i 36. ovog pravilnika.

Upis u filološku gimnaziju i odeljenje

Član 18

Za upis u filološku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti,

2) test iz stranog jezika.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se po programima osnovne škole.

Član 19

Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše po 120 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Član 20

Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita.

Član 21

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za srpski jezik – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,

2) za maternji jezik:

– mađarski jezik – Odsek za hungarologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

– slovački jezik – Slovakističko vojvođansko društvo,

– rusinski jezik – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,

– rumunski jezik – Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

– bugarski jezik – Matica Bugara,

– hrvatski jezik – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,

3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):

– Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u VIII razredu osnovne škole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Član 22

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u filološku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u matematičku gimnaziju i odeljenje

Član 23

Za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se po programu osnovne škole.

Član 24

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Član 25

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na testu iz matematike.

Član 26

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz matematike.

Stručno društvo i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike u VIII razredu osnovne škole, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Član 27

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– ostvario veći broj bodova na takmičenju iz fizike, koje organizuju Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike),

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– ostvario veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji

Član 28

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz fizike,

2) test iz matematike.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se po programima osnovne škole.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Član 29

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Član 30

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike, ili iz matematike.

Član 31

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz fizike i matematike.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u VIII razredu osnovne škole iz fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Član 32

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji

Član 33

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se po programu osnovne škole.

Član 34

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Član 35

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Član 36

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);

3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva), Elektrotehnička škola u Nišu (takmičenje: Tesla Info Kup).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u VIII razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Član 37

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste

Član 38

Kandidati se upisuju u gimnaziju i odeljenje za sportiste prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,

– postignutih sportskih rezultata, koje je kandidat ostvario u VIII razredu osnovne škole, u skladu sa članom 40. ovog pravilnika.

Član 39

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 40

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dodeljuju sledeći bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca (reprezentativni kampovi), za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – 10 bodova,

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

Kandidat za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dužan je da dostavi potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, izdatu od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Član 41

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– ostvario veći broj bodova na osnovu postignutih sportskih rezultata,

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

  1. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 42

Kandidat se upisuju u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na završnom ispitu,

3) opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.

Član 43

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 44

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz izrade testa iz stranog jezika.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi.

Član 45

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu na testu iz stranog jezika.

Član 46

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova na testu iz stranog jezika.

Član 47

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu, u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– ostvario veći broj bodova na testu iz stranog jezika,

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

  1. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti

Član 48

Kandidat se upisuje u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti, prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Član 49

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 50

Za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja,

2) slikanja,

3) vajanja.

Član 51

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija – 40 bodova, proporcija i karakter oblika – 40 bodova, kvalitet linije – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za boju – 40 bodova, lokalni ton – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za oblik – 40 bodova, strukturalna vrednost – 40 bodova i taktilnost – 40 bodova.

Član 52

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno na svim delovima prijemnog ispita.

Član 53

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– nosilac Diplome „Vuk Karadžić“,

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

  1. Upis u muzičku školu

Član 54

Kandidat se upisuje u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu, upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

– uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Član 55

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od šest godina, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od četiri godine, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1. do 3. ovog člana zaokružuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 56

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo školuje u drugoj srednjoj školi kao redovan učenik ili studira, ostvaruje 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Član 57

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo,

2) teorija muzike,

3) instrument, odnosno pevanje.

Član 58

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo – 10 bodova,

2) teorija muzike – 10 bodova,

3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Član 59

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Član 60

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, etnomuzikološki odsek i odsek za ranu muziku (izborni odsek), kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrument, odnosno pevanje,

2) solfeđo sa teorijom muzike.

Član 61

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 60. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za instrument, odnosno pevanje,

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 62

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 60. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 63

Za upis u muzičku školu na teoretski odsek, odsek za crkvenu muziku i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,

2) usmeni ispit iz solfeđa,

3) test iz teorije muzike.

Član 64

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 63. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Član 65

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 63. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Član 66

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz glavnog predmeta.

Upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji

Član 67

Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) psihološka procena sposobnosti,

2) instrument,

3) solfeđo.

Član 68

Kandidat za upis u školu iz člana 67. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz psihološke procene sposobnosti,

2) 100 bodova iz instrumenta,

3) 100 bodova iz solfeđa.

  1. Upis u baletsku školu

Član 69

Kandidat se upisuje u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi,

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

– uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Član 70

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda osnovne baletske škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 71

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri završena razreda osnovne škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 72

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek klasičan balet i odsek savremena igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasični balet – 10 bodova,

2) istorijske igre – 10 bodova,

3) solfeđo – 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek narodna igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra – 10 bodova,

2) narodno pevanje – 10 bodova,

3) solfeđo – 10 bodova.

Član 73

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 74

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Član 75

Za upis u baletsku školu, odsek klasičan balet, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna klasična baletska varijacija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

Član 76

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 75. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 77

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 75. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Član 78

Za upis u baletsku školu, odsek savremena igra, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

Član 79

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 78. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 80

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 78. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Član 81

Za upis u baletsku školu, odsek narodna igra, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igračke sposobnosti,

2) sceničnost i fizičke predispozicije,

3) sluh, ritam i memorija.

Član 82

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 81. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igračke sposobnosti,

2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 83

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 81. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 84

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

– ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

– ostvario veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85

Kandidat koji je poslednji razred osnovne škole završio u Republici Srpskoj, rangira se na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

Član 86

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i opšteg uspeha od VI do VIII razreda i upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Broj bodova ostvaren na osnovu testova i opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa članom 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 87

(Brisan)

Član 88

Kandidat koji je od školske 2010/2011. do školske 2013/2014. godine završio osmi razred, a nije obavio završni ispit, završni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik RS“, br. 1/11 i 1/12 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 1/14) i ostvaruje pravo na rangiranje za upis u školu u skladu sa čl. 3. i 3a ovog pravilnika.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS“, br. 37/11 i 55/12).

Član 90

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni  Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

Sl. glasnik RS br. 37/2015

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje