Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Servis računara online zakazivanje

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

 

„Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2009) u delu koji se odnosi na izvođenje ekskurzija, propisano je da pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik – odeljenski starešina, stručni vođa puta, a lekar – pratilac u zavisnosti od programa putovanja. Dnevnice se obračunavaju u bruto iznosu i isplaćuju u skladu sa zakonom, na teret roditelja učenika koji putuju. Savet roditelja, na osnovu usaglašenog predloga roditelja učenika svakog odeljenja za koje se izvodi ekskurzija, odlučuje o visini dnevnica.

Prema Mišljenju Ministarstva prosvete, br. 401-00-457/2007-06 od 28.6.2007. godine „naknada nastavnicima za izvođenje izleta, ekskurzije ili nastave u prirodi, ima karakter dnevnice“.

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.411 dinara (iznos se primenjuje od 1.2.2009. godine), odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog organa.

Prema tome, ukoliko prihod koji ostvare nastavnici po osnovu naknade za izvođenje ekskurzije, ima karakter dnevnice shodno odredbama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, a uzimajući u obzir i mišljenje Ministarstva prosvete da naknada nastavnicima za izvođenje ekskurzije ima karakter dnevnice, prihod koji ostvare nastavnici po osnovu naknade za izvođenje ekskurzije, koja ima karakter dnevnice, predmet je poreskog oslobođenja saglasno odredbi člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona. Deo dnevnice za službeno putovanje koja se zaposlenom isplaćuje u iznosu većem od zakonom propisanog neoporezivog iznosa, predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na zarade, saglasno odredbama čl. 13. do 16. Zakona.

U pogledu davanja odgovora kojim propisom je uređeno pravo na dnevnicu koja pripada nastavnicima kao naknada za izvođenje ekskurzije, kao i opredeljenja visine iznosa koji po tom osnovu pripada nastavnicima, potrebno je obratiti se Ministarstvu prosvete kao resorno nadležnom za davanje mišljenja po tom pitanju.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-63/2009-04 od 21.08.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje