UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija). Oblik evidencije Član 2 Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi […]

Tržišna inspekcija – kontrola rada posrednika

Prava Tržišne inspekcije u postupku kontrole rada posrednika Nadzor nad primenom zakona o posredovanju u prometu i zakupunepokretnoti kao i propisa donetih na osnovu tog zakona vrši ministarstvo putem inspekcijskog nadzora preko tržišnog inspektora a na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuje trgovina. Prilikom vršenja inspekcijske kontrole po Zakonu o posredovanju u prometu i […]

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice „I Sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 […]

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad članova […]

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 4/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja i sadržina posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti osnovnom sudu radi overavanja potpisa ugovarača. Član 2 Posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa […]

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“ , br. 18/05 i 81/05), člana 59.  stav 1. u vezi člana 55. tačka 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“ , broj 72/11) i člana 14. stav 1. tačka 6. Statuta Agencije za restituciju („Službeni glasnik RS“, […]

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Sl. glasnik RS br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaloga, bez predaje u državinu, pokretnih stvari i prava radi obezbeđenja potraživanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ugovornih strana, upis založnog prava u registar, […]

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju Sl.glasnik RS br. 31/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju ili brisanje podataka iz Registra. Predmet […]

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanje prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu Sl.glasnik RS br. 67/2011, 20/2012, 109/2013     I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom bliže […]

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva Sl.glasnik RS br. 94/2011 Član 1 Ovim pravilnikom se, u cilju primene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, […]