Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Sl.glasnik RS br. 94/2011

Član 1

Ovim pravilnikom se, u cilju primene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11 – u daljem tekstu: Zakon), propisuje obrazac zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (u daljem tekstu: zahtev), način i postupak prijema i obrade zahteva, spisak pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i oblik i sadržina izvoda iz primljenih zahteva.

Član 2

Zahtev se podnosi Agenciji za restituciju – nadležnoj područnoj jedinici, na Obrascu ZVIO – Zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

Obrazac ZVIO popunjava se štampanim slovima.

Član 3

Zahtev se podnosi preko šaltera pošta čiji je spisak odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).

Član 4

Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ – Pošta će u poštama obuhvaćenim spiskom iz člana 3. ovog pravilnika obrazovati poseban šalter za prijem zahteva.

Zahtev koji je predat na šalteru pošte smatra se da je predat Agenciji za restituciju (u daljem tekstu: Agencija).

Pošta će izdati potvrdu o prijemu zahteva.

Ukoliko u zahtev nisu uneti svi obavezni podaci, ili uz zahtev nisu priloženi svi obavezni dokazi iz člana 42. stav 7. Zakona, ovlašćeni službenik pošte, obučen za prijem zahteva, ukazaće podnosiocu zahteva koje podatke treba da unese u zahtev, odnosno koje dokaze treba da priloži uz zahtev.

Ukoliko zahtev ne sadrži sve podatke, odnosno ukoliko nisu priloženi svi dokazi, u smislu stava 4. ovog člana, a podnosilac zahteva ostaje pri tome da takav zahtev preda, to će biti naznačeno na potvrdi o prijemu zahteva.

Zahtev sa dokumentacijom, pošta će dostavljati nadležnoj područnoj jedinici Agencije shodno članu 44. Zakona.

Član 5

Agencija vodi evidenciju o zahtevima saglasno članu 50. Zakona.

Izvode iz zahteva Agencija će jednom mesečno zbirno objavljivati na veb sajtu Agencije.

Član 6

Oblik i sadržina izvoda iz zahteva iz člana 50. stav 4. Zakona dati su u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

(Prilog 1)

Obrazac ZVIO

Republika Srbija
Agencija za restituciju
Broj:
Datum: _______________

ZAHTEV
ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11) podnosim zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje i dajem sledeće podatke:

I. PODACI O BIVŠEM VLASNIKU

1. Ime, ime jednog roditelja i prezime*
2. Datum i mesto rođenja*
3. Prebivalište, odnosno boravište u vreme oduzimanja imovine*
4. Državljanstvo*
5. Naziv i sedište zadužbine*

II. PODACI O ODUZETOJ IMOVINI

A) Nepokretnosti

Vrsta i naziv oduzete imovine
(preduzeća, stambene i poslovne zgrade, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište i dr.)
Lokacija
(opština, mesto, ulica, broj, zemljišno knjižni podaci, broj katastarske parcele po starom i važećem premeru, zemljišno knjižni uložak, posedovni list, list nepokretnosti, katastarska opština, površina oduzete imovine)
Izgled i stanje imovine
(u vreme oduzimanja i u vreme podnošenja zahteva, ista namena, promenjena namena)

B) Pokretne stvari

Naziv i vrsta pokretne stvari Izvod iz javnog registra, dokaz da predstavlja kulturno dobro, kulturno dobro od velikog i izuzetnog značaja

V) Podaci o pravu svojine i aktima o podržavljenju imovine

Podaci o pravu svojine na oduzetoj imovini
(ugovor, odluka organa i dr.)
Akti o podržavljenju
(rešenje, odluka, faktičko zaposedanje, navod službenog glasila u kome je objavljen akt o oduzimanju)

III. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

1. Fizička lica
1. Ime, ime jednog roditelja i prezime*
2. Datum i mesto rođenja*
3. JMBG* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4. Prebivalište*
5. Državljanstvo*
6. Broj telefona, e-mail
7. Ime, prezime i prebivalište punomoćnika, broj telefona, e-mail*

 

2. Zadužbina
1. Naziv i sedište zadužbine*
2. Ime, prezime i prebivalište lica koje predstavlja zadužbinu, broj telefona, e-mail *
3. Ime, prezime i prebivalište lica punomoćnika koje zastupa zadužbinu, broj telefona, e-mail *
3. Pravna veza sa bivšim vlasnikom
(status koji ima podnosilac zahteva u odnosu na bivšeg vlasnika)

IV. POPIS DOKUMENTACIJE I PRILOGA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV (DOKAZI)

A) Za podatke koji se odnose na bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva:
(Popunjava se zaokruživanjem broja ispred dokaza koji se prilaže)(1) izvod iz matične knjige rođenih*, (2) izvod iz matične knjige umrlih*, (3) izvod iz registra u kome je zadužbina upisana*, (4) punomoćje za zastupnika*, (5) punomoćje za prijem pismena – za podnosioca zahteva koji nema stalno prebivalište na teritoriji Republike Srbije*, (6) dokaz o nepostojanju smetnji iz člana 5. Zakona – za fizičko lice koje ima strano državljanstvo, (7) pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji, odnosno dokaz da je podnet zahtev za rehabilitaciju za bivšeg vlasnika konfiskovane imovine.Ukoliko poseduje i druge dokaze za bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva, upisati i te dokaze:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

B) Za podatke koji se odnose na oduzetu imovinu:
(Popunjava se zaokruživanjem broja ispred dokaza koji se prilaže za oduzetu imovinu) (1) izvod iz registra nepokretnosti, (2) izvod iz registra pokretnih stvari, (3) uverenje Republičkog geodetskog zavoda o identifikaciji katastarske parcele starog i novog premera, osim za katastarske parcele za koje je sprovedena komasacija (4) isprava o podržavljenju imovine ili naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt, uz konkretno navođenje predmeta oduzimanja* i sl.Ukoliko poseduje i druge dokaze za oduzetu imovinu, upisati i te dokaze:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

V) Za podatke koji se odnose na pravnu vezu podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom:
(Popunjava se zaokruživanjem broja ispred dokaza koji se prilaže)
(1) rešenje o nasleđivanju*, (2) izvod iz registra pravnih lica*, (3) drugi dokaz na osnovu kojeg se nesumnjivo može utvrditi pravna veza podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom.

Ukoliko poseduje i druge dokaze koji se odnose na pravnu vezu, upisati i te dokaze:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

U ____________________, dana _______________ godine

Podnosilac zahteva:

_____________________

NAPOMENA:
1. Oznaka * podrazumeva obaveznost unošenja traženih podataka i dostavljanja dokaza.
2. Reč: „Zakon“ podrazumeva Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11).
3. Isprave koje se prilažu uz zahtev moraju biti jasno čitljive i potpune, u originalu ili čitkoj fotokopiji, odnosno čitkom prepisu, overenim od suda ili drugog nadležnog organa.
4. Ukoliko je podnosilac zahteva naslednik više bivših vlasnika, on podnosi onoliko zahteva koliko ima bivših vlasnika.

(Prilog 2)

SPISAK POŠTA – RESTITUCIJA

Redni broj Poštanski
broj
Naziv pošte Ulica i broj Opština
1 11000 Beograd 6 Savska 2 Savski venac
2 11010 Beograd 48 Kumodraška 153 Voždovac
3 11030 Beograd 8 Šumadijski trg 2/a Čukarica
4 11040 Beograd 33 Neznanog junaka 2/a Savski venac
5 11050 Beograd 22 Ustanička 182 Zvezdara
6 11060 Beograd 38 Patrisa Lumumbe 50 Palilula
7 11070 Beograd 27 Pohorska 2 Novi Beograd
8 11077 Beograd 99 Partizanske avijacije 25 Novi Beograd
9 11080 Beograd 80 Glavna 8 Zemun
10 11090 Beograd 75 Pilota Mihajla Petrovića 8-12 Rakovica
11 11101 Beograd 1 Takovska 2 Palilula
12 11102 Beograd 3 Zmaj Jovina 17 Stari grad
13 11106 Beograd 10 Cara Dušana 14-16 Stari grad
14 11107 Beograd 11 Kruševačka 48 Voždovac
15 11108 Beograd 12 Bulevar despota Stefana 68/a Palilula
16 11110 Beograd 15 Maksima Gorkog 2 Vračar
17 11120 Beograd 35 Kraljice Marije 3 Palilula
18 11124 Beograd 45 Nemanjina 22-26 Savski venac
19 11127 Beograd 57 Bulevar kralja Aleksandra 221 Zvezdara
20 11130 Kaluđerica Kralja Petra Prvog 7/a Grocka
21 11150 Beograd 105 Bulevar umetnosti 16/a Novi Beograd
22 11160 Beograd 74 Mirijevski venac 22/a Zvezdara
23 11167 Beograd 113 Njegoševa 7 Vračar
24 11173 Beograd 42 Bulevar Zorana Đinđića 44 Novi Beograd
25 11177 Beograd 53 Jurija Gagarina 81 Novi Beograd
26 11186 Beograd 85 Miće Radivojevića 34 Zemun
27 11210 Beograd 26 Zrenjaninski put (Krnjača) Palilula
28 11211 Borča Valjevskog odreda 15 Palilula
29 11250 Beograd 92 Darinke Radović 39 Čukarica
30 11253 Sremčica Beogradska 157/a Čukarica
31 11271 Surčin Vojvođanska 71 Surčin
32 11273 Beograd 87 Bihaćka 1 Zemun
33 11300 Smederevo 1 Karađorđeva 10 Smederevo
34 11306 Grocka Bulevar oslobođenja 24 Grocka
35 11320 Velika Plana Miloša Velikog 111 Velika Plana
36 11400 Mladenovac Janka Katića 10 Mladenovac
37 11420 Smederevska Palanka 1 Prvog srpskog ustanka 25 Smed. Palanka
38 11450 Sopot Milosava Vlajića 15 Sopot
39 11460 Barajevo Svetosavska 4 Barajevo
40 11500 Obrenovac Miloša Obrenovića 126 Obrenovac
41 11550 Lazarevac Dula Karaklajića 4 Lazarevac
42 12000 Požarevac 1 Jovana Šerbanovića 3 Požarevac
43 12220 Veliko Gradište Kneza Lazara 15 Veliko Gradište
44 12240 Kučevo 1 Svetog Save 121 Kučevo
45 12300 Petrovac Srpskih vladara 157 Petrovac
46 14000 Valjevo 1 Vuka Karadžića 5 Valjevo
47 14210 Ub Kralja Petra 39 Ub
48 14224 Lajkovac Vojvode Mišića 13 Lajkovac
49 14240 Ljig Luke Spasojevića 12 Ljig
50 15000 Šabac 1 Karađorđeva 10 Šabac
51 15220 Koceljeva Omladinska 1 Koceljeva
52 15225 Vladimirci Svetog Save 10 Vladimirci
53 15300 Loznica 1 Jovana Cvijića 23 Loznica
54 15314 Krupanj Maršala Tita 2 Krupanj
55 15318 Mali Zvornik Kralja Petra I 9 Mali Zvornik
56 15320 Ljubovija Vojvode Mišića 61 Ljubovija
57 15350 Bogatić Mike Mitrovića 2 Bogatić
58 16000 Leskovac 1 Svetozara Markovića 1 Leskovac
59 16210 Vlasotince Dušanova 1-5 Vlasotince
60 16230 Lebane Cara Dušana 99 Lebane
61 17501 Vranje 1 Kralja Stefana Prvovenčanog 39 Vranje
62 17510 Vladičin Han Svetosavska 39 Vladičin Han
63 17530 Surdulica 7. septembra 3 Surdulica
64 18101 Niš Vožda Karađorđa 13/a Mediana-Niš
65 18105 Niš 5 Trg 14. oktobar 6 Mediana-Niš
66 18108 Niš 8 Dragiše Cvetkovića 76 Mediana-Niš
67 18220 Aleksinac Kneza Miloša 125 Aleksinac
68 18230 Soko Banja 27. marta 21 Sokobanja
69 18300 Pirot 1 Srpskih vladara 68 Pirot
70 18320 Dimitrovgrad Balkanska 4 Dimitrovgrad
71 18400 Prokuplje 1 Jug Bogdanova 6 Prokuplje
72 18420 Blace Kralja Petra I Karađorđevića 28 Blace
73 18430 Kuršumlija Kosovska 2 Kuršumlija
74 19000 Zaječar 1 Moše Pijade 13 Zaječar
75 19210 Bor 1 Đorđa Vajferta 1 Bor
76 19218 Bor 5 Šalterska – isporučna
77 19250 Majdanpek Kapetanska 44 Majdanpek
78 19300 Negotin Srbe Jovanovića 1 Negotin
79 19320 Kladovo 22. septembar 14 Kladovo
80 19350 Knjaževac Kej Dimitrija Tucovića 1 Knjaževac
81 19370 Boljevac Kneza Miloša 2 Boljevac
82 21101 Novi Sad Narodnih heroja 2 Novi Sad
83 21102 Novi Sad Vojvođanska 5 Novi Sad
84 21220 Bečej Danila Kiša 2 Bečej
85 21235 Temerin Novosadska 326 Temerin
86 21300 Beočin Trg cara Lazara 8 Beočin
87 21400 Bačka Palanka Kralja Petra I 20 Bačka Palanka
88 21410 Futog Cara Lazara 19 Novi Sad
89 21460 Vrbas Gustav Krklec 17 Vrbas
90 22000 Sr. Mitrovica Kralja Petra I 2 Sr. Mitrovica
91 22240 Šid Karađorđeva 1 Šid
92 22300 Stara Pazova Kralja Petra I 4 Stara Pazova
93 22320 Inđija Vojvode Stepe 14 Inđija
94 22400 Ruma JNA 155 Ruma
95 22406 Irig Vojvode Putnika 3 Irig
96 22410 Pećinci Slobodana Bajića 6 Pećinci
97 23101 Zrenjanin Pupinova 1 Zrenjanin
98 23272 Novi Bečej Maršala Tita 27 Novi Bečej
99 23300 Kikinda Generala Drapšina 26 Kikinda
100 23330 Novi Kneževac Kralja Petra I 8 Novi Kneževac
101 24101 Subotica 1 Prvomajska 2-4 Subotica
102 24300 Bačka Topola 1 Maršala Tita 42 Bačka Topola
103 24400 Senta 1 Poštanska 2 Senta
104 24420 Kanjiža Trg Pijačni 1 Kanjiža
105 24430 Ada Maršala Tita 6 Ada
106 25101 Sombor 1 Venac Stepe Stepanovića 32 Sombor
107 25230 Kula 1 Lenjinova 1 Kula
108 25250 Odžaci Somborska 29 Odžaci
109 25260 Apatin Srpskih vladara 5 Apatin
110 26101 Pančevo 1 Svetog Save 11 Pančevo
111 26106 Pančevo 6 Štrosmajerova 1 Pančevo
112 26210 Kovačica JNA 64 Kovačica
113 26220 Kovin Poštanska 1 Kovin
114 26300 Vršac 1 Žarka Zrenjanina 15 Vršac
115 26310 Alibunar Trg slobode 1 Alibunar
116 26340 Bela Crkva Žarka Zrenjanina 11 Bela Crkva
117 31000 Užice 1 Obilićeva 6 Užice
118 31210 Požega 1 Kralja Petra 2 Požega
119 31230 Arilje Svetog Ahilija 35 Arilje
120 31250 Bajina Bašta Vuka Karadžića 7 Bajina Bašta
121 31300 Prijepolje 1 Zore Tomašević 1 Prijepolje
122 31320 Nova Varoš Trg vojvode Bojovića 1 Nova Varoš
123 31330 Priboj 1 Nemanjina 60 Priboj
124 32101 Čačak 1 Gradsko šetalište 32 Čačak
125 32240 Lučani Radnička Lučani
126 32250 Ivanjica Venijamina Marinkovića 10 Ivanjica
127 32300 G. Milanovac Heroja Draževića 1 Gornji Milanovac
128 34000 Kragujevac Kralja Petra I 30 Stari grad-Kragujevac
129 34210 Rača Kragujevačka Karađorđeva 26 Rača
130 34220 Lapovo (Varoš) Njegoševa 16 Lapovo
131 34227 Batočina Karađorđev trg 4 Batočina
132 34240 Knić Knić
133 34300 Aranđelovac Ilije Garašanina 28 Aranđelovac
134 35000 Jagodina 1 Narodnog fronta 2 Jagodina
135 35210 Svilajnac 1 Svetog Save 76 Svilajnac
136 35230 Ćuprija 1 Kneza Miloša 2 Ćuprija
137 35250 Paraćin 1 Njegoševa 9 Paraćin
138 36101 Kraljevo 1 Cara Lazara 37 Kraljevo
139 36210 Vrnjačka Banja Nemanjina 5 Vrnjačka Banja
140 36300 Novi Pazar 1 28. novembra 55 Novi Pazar
141 36310 Sjenica Milorada Jovanovića 1 Sjenica
142 36320 Tutin Revolucije 10 Tutin
143 36350 Raška 1 Nemanjina 2 Raška
144 37000 Kruševac 1 Nemanjina 2 Kruševac
145 37210 Ćićevac Karađorđeva 126 Ćićevac
146 37215 Ražanj Mihajla Vujića 2 Ražanj
147 37220 Brus Lole Ribara b.b. Brus
148 37230 Aleksandrovac Dvadeset deveti novembar 73 Aleksandrovac
149 37240 Trstenik 1 Cara Dušana 6 Trstenik
150 37260 Varvarin Mite Milojevića b.b. Varvarin

(Prilog 3)

IZVOD IZ EVIDENCIJE O PRIMLJENIM ZAHTEVIMA
U MESECU __________ 201 _ GODINE

Red. br. Bivši vlasnik
(ime, ime jednog roditelja i prezime)
Podnosilac zahteva
(ime, ime jednog roditelja i prezime)
Broj zahteva evidentiran u Agenciji Nepokretna imovina koja se potražuje kao i preduzeća Lokacija gde se imovina nalazi Pokretna imovina koja se potražuje Napomena

POZIVAJU SE SVI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE, DA SE U ZAKONSKOM ROKU PRIDRUŽE ZAHTEVU.

ZAHTEV SE PODNOSI AGENCIJI.

 

td valign=“top“

 

Servis računara online zakazivanje