Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Sl.glasnik RS br. 75/2014

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija).

Oblik evidencije

Član 2

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi evidenciju u pisanom obliku, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina evidencije

Član 3

Evidencija sadrži:

 1. redni broj unošenja u evidenciju;
 2. datum unošenja u evidenciju;
 3. broj ugovora o posredovanju;
 4. datum ugovora o posredovanju;
 5. ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca;
 6. naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi;
 7. adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština);
 8. podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;
 9. podatak o površini nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;
 10. podatak o tome da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen;
 11. datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja;
 12. podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen;
 13. podatak o fakturisanom iznosu posredničke naknade;
 14. primedbu posrednika, ako postoji.

Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka u evidenciju:

 1. poljoprivredno zemljište;
 2. građevinsko zemljište;
 3. poslovni prostor;
 4. lokal;
 5. magacin;
 6. industrijski objekat;
 7. stan;
 8. kuća;
 9. garaža;
 10. ostalo – uz detaljniji opis u zagradi.

Unošenje i promena podataka u evidenciji

Član 4

Posrednik evidentira ugovor o posredovanju i ostale podatke iz člana 3. ovog pravilnika i svaku nastalu promenu u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju, odnosno od dana nastanka promene.

Rok čuvanja evidencije

Član 5

Posrednik evidenciju čuva trajno.

Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac EOP

Podaci o posredniku: Upisan u Registar posrednika pod brojem: ______
_______________________________
_______________________________ ___________________
_______________________________ Potpis odgovornog lica
poslovno ime, sedište (mesto, ulica i br.)
_________________
PIB
_________________
matični broj

EVIDENCIJA
O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

za _________. godinu

R. br. Datum unošenja u evidenciju Broj ugovora Datum ugovora Ime i prezime odnosno poslovno ime i adresa nalogodavca1 Naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi Adresa nepokretnosti (mesto, ul. i broj, katastarska parcela, katastarska opština) Vrsta nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja2 Površina nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja Pravni posao koji je predmet posredovanja je zaključen / nije3 Datum zaključenja pravnog posla4 Kupoprodajna cena ili zakupnina5 Fakturisani iznos posredničke naknade Primedba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
___________________
Potpis odgovornog lica

___________
1 Član 15. stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 95/13): „Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica“.
2 Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka: poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, poslovni prostor, lokal, magacin, industrijski objekat, stan, kuća, garaža, ostalo (uz detaljniji opis u zagradi).
3 Unosi se „zaključen“ ili „nije zaključen“.
4 Unosi se datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja: kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.
5 Unosi se iznos iz kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.

 

Servis računara online zakazivanje