Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Sl.glasnik RS br. 31/2013

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju ili brisanje podataka iz Registra.

Predmet registracije

Član 2

Predmet registracije su ugovorno, sudsko i zakonsko založno pravo koje nastaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak, kao i druga založna prava nastala u skladu sa posebnim propisima, a koja su po zakonu predmet registracije (u daljem tekstu: registrovana zaloga).

II SADRŽINA REGISTRA

Podaci koje Registar sadrži

Član 3

Registar sadrži podatke o:

1) tačnom vremenu prijema prijave za registraciju (dan, čas i minut);

2) vrsti založnog prava (ugovorno, sudsko, zakonsko založno pravo);

3) subjektima založnog prava, i to podatke o založnom poveriocu, zalogodavcu i dužniku kada dužnik i zalogodavac nisu isto lice;

4) predmetu založnog prava (podaci kojima se bliže određuje pokretna stvar ili pravo koje je predmet zaloge, a ukoliko su u pitanju pokretne stvari određene po vrsti ili zbir pokretnih stvari, opis, količina ili broj stvari, mesto gde se one nalaze, procena njihove vrednosti i/ili drugi podaci na osnovu kojih se predmet založnog prava bliže određuje);

5) pravnom osnovu založnog prava;

6) novčanom potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom, koje može biti opredeljeno u domaćoj i/ili stranoj valuti, i to osnovni i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja.

Ako je subjekt založnog prava iz stava 1. tačka 3) ovog člana domaće fizičko lice, Registar sadrži podatke o imenu, prezimenu, matičnom broju adresi prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, podatke o imenu, prezimenu, broju pasoša, zemlji izdavanja i adresi prebivališta, odnosno boravišta lica.

Ako je subjekt založnog prava iz stava 1. tačka 3) ovog člana domaće pravno lice, Registar sadrži podatke o poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta, a ako je subjekt založnog prava strano pravno lice, poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra i adresu sedišta lica.

Registar može sadržati i druge podatke od značaja za registrovano založno pravo, na primer: podatke o vlasniku, odnosno držaocu pokretne stvari koja je predmet založnog prava, ako zalogodavac nije vlasnik, odnosno držalac stvari, postojanju ograničenja u pogledu korišćenja ili raspolaganja predmetom založnog prava i dr.

Izmene i dopune registrovanih podataka

Član 4

Registar sadrži i podatke o svim promenama podataka iz člana 3. ovog pravilnika.

Zabeležbe u Registru

Član 5

U Registar se registruju sledeće vrste zabeležbi:

1) zabeležba o započetom postupku namirenja;

2) zabeležba spora, ako se vodi parnica koja se odnosi na založno pravo, na pokretnu stvar ili pravo koje je predmet zaloge ili druge odnose strana u vezi sa registrovanom zalogom;

3) zabeležba podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanom zalogom.

III REGISTRACIJA PODATAKA O ZALOŽNOM PRAVU I BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA

Podnošenje registracione prijave

Član 6

Registraciona prijava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se na propisanom obrascu.

Uz uredno popunjenu prijavu prilažu se:

1) dokument koji predstavlja pravni osnov za registraciju ili brisanje podataka, u skladu sa ovim pravilnikom;

2) drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci koji su propisani članom 3. ovog pravilnika;

3) dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Registracija ugovornog založnog prava

Član 7

Za registraciju ugovornog založnog prava prilaže se sledeća dokumentacija:

1) ugovor o zalozi ili drugi odgovarajući pravni osnov koji ima sve zakonom propisane bitne elemente ugovora o zalozi, u skladu sa zakonom koji reguliše bezdržavinsku zalogu;

2) izjava zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo u Registar, ako poverilac podnosi zahtev, pri čemu izjava mora biti overena pred organom nadležnim za overu potpisa, ukoliko je zalogodavac fizičko lice;

3) izvod iz nadležnog registra za pravno lice, ukoliko ono nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre, odnosno izvod nadležnog stranog registra za subjekt založnog prava koji je strano pravno lice, odnosno drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću mogu utvrditi podaci iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika;

4) dokaz o identitetu za fizičko lice koje je subjekt založnog prava, ukoliko prijavu podnosi fizičko lice (fotokopija lične karte za domaće fizičko lice, odnosno fotokopija pasoša za strano fizičko lice);

5) druga dokumentacija iz koje se mogu utvrditi podaci koji su predmet registracije.

Ugovor o zalozi mora biti overen kada je predmet zaloge udeo ili kada je to posebnim zakonom predviđeno.

Registracija sudskog založnog prava

Član 8

Za registraciju sudskog založnog prava prilaže se sledeća dokumentacija:

1) rešenje o izvršenju doneto u skladu sa zakonom kojim se reguliše postupak izvršenja i obezbeđenja i/ili zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari;

2) rešenje suda kojim je određena privremena mera kojom se stiče privremeno založno pravo u skladu sa zakonom koji reguliše postupak izvršenja i obezbeđenja;

3) druga odluka suda i/ili privatnog izvršitelja podobna za upis sudskog založnog prava.

Registracija zakonskog založnog prava

Član 9

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku prinudne naplate prilaže se sledeća dokumentacija:

1) rešenje nadležnog organa poreske uprave kojim se nalaže upis založnog prava u Registar, i/ili druga odluka podobna za registraciju zakonskog založnog prava doneta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak;

2) zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava ustanovljavanjem privremene mere u poreskom postupku prilaže se sledeća dokumentacija:

1) rešenje nadležnog organa poreske uprave kojim se ustanovljava privremena mera;

2) zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga prilaže se sledeća dokumentacija:

1) zapisnik o usaglašenom stanju poreskog duga ili sporazum nadležnog organa i poreskog obveznika ili drugi dokument iz koga se nesumnjivo može utvrditi da postoji saglasnost strana za zasnivanje založnog prava na pokretnim stvarima poreskog obveznika radi obezbeđenja naplate poreskog duga;

2) zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku obezbeđenja plaćanja poreskog duga od strane drugog lica (jemca) prilaže se sledeća dokumentacija:

1) sporazum nadležnog organa i jemca;

2) zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Registracija založnog prava nastalog u skladu sa posebnim propisima

Član 10

Za registraciju založnog prava nastalog u skladu sa posebnim propisima prilaže se odgovarajuća dokumentacija predviđena tim propisima.

Registracija izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi

Član 11

Za registraciju novih podataka, izmenu postojećih ili brisanje nekih od registrovanih podataka prilaže se sledeća dokumentacija:

1) aneks ugovora o zalozi i/ili drugi ugovor ili dokument u skladu sa zakonom ako je predmet registracije ugovorno založno pravo;

2) odluka nadležnog državnog organa kojom se vrši izmena odluke koja je bila osnov za registraciju ili drugi odgovarajući akt ili dokument ako su predmet registracije sudsko ili zakonsko založno pravo;

3) drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do promene registrovanih podataka.

Ukoliko je ugovor o zalozi na osnovu koga je izvršena registracija založnog prava overen, aneks ugovora o zalozi koji se prilaže radi registracije novih podataka, izmene postojećih ili brisanja nekih od registrovanih podataka, takođe mora biti overen.

Registracija zabeležbe

Član 12

Za registraciju zabeležbe da je započet postupak namirenja prilaže se sledeća dokumentacija:

1) obaveštenje založnog poverioca upućeno dužniku i zalogodavcu kad to nije isto lice, kao i trećem licu kod koga se stvar nalazi, o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava;

2) dokaz da je navedeno obaveštenje uručeno licima iz tačke 1) ovog stava.

Za registraciju zabeležbe spora prilaže se tužba sa prijemnim pečatom suda ili drugi odgovarajući dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da se pred sudom vodi spor u vezi sa založnim pravom, pokretnom stvari ili pravom koje je predmet zaloge ili drugim odnosima strana u vezi sa registrovanom zalogom.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet prilaže se dokumentacija iz koje se sa sigurnošću može utvrditi postojanje činjenice, odnosno dokumenta čija se registracija traži.

Brisanje registrovane zabeležbe

Član 13

Za brisanje zabeležbe da je započeo postupak namirenja prilaže se aneks ugovora o zalozi ili drugi odgovarajući dokument iz koga se može na nesumnjiv način utvrditi da je poverilac odustao od namirenja potraživanja, i da postoji saglasnost volja da se produži rok dospelosti obezbeđenog potraživanja.

Ukoliko je ugovor o zalozi na osnovu koga je izvršena registracija založnog prava overen, dokument iz stava 1. ovog člana koji se prilaže radi brisanja registrovane zabeležbe da je započeo postupak namirenja, mora biti overen.

Za brisanje zabeležbe spora prilaže se pravnosnažna odluka suda ili poravnanje kojim je predmetni spor okončan.

Za brisanje zabeležbe podataka i dokumenata od značaja za pravni promet prilaže se odgovarajuća odluka državnog organa ili drugi dokument iz koga se može utvrditi da je došlo do promene okolnosti ili dokumenata koji su uslovili registraciju zabeležbe.

Brisanje registrovane zaloge

Član 14

Za brisanje založnog prava, u zavisnosti od razloga za brisanje, prilaže se sledeća dokumentacija:

1) izjava ili drugi akt kojim založni poverilac potvrđuje da mu je dužnik isplatio dug, da je predmet zaloge prodat u postupku vansudskog namirenja ili da je njegovo potraživanje na drugi način prestalo;

2) izjava založnog poverioca da se odriče založnog prava;

3) dokument iz koga proističe da je založni poverilac stekao pravo svojine na predmetu založnog prava;

4) dokument iz koga proističe da su se svojstvo založnog poverioca i svojstvo dužnika stekli u istom licu;

5) dokument iz koga proističe da je predmet zaloge propao;

6) odluka suda iz koje se može utvrditi da je predmet zaloge prodat u postupku namirenja i da je kupac isplatio cenu u celosti;

7) pravnosnažna odluka suda ili drugog državnog organa, odnosno drugi odgovarajući dokaz da je založno pravo prestalo, odnosno da je prestalo potraživanje koje je obezbeđeno registrovanom zalogom;

8) pravnosnažna odluka suda kojom je poništen ugovor na osnovu koga je izvršena registracija;

9) drugi odgovarajući dokument u skladu sa zakonom.

Ako prijavu za brisanje podataka o založnom pravu podnosi zalogodavac, izjave iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana moraju biti overene od strane organa nadležnog za overu potpisa, ukoliko je založni poverilac fizičko lice.

Registracija ili brisanje podataka po službenoj dužnosti

Član 15

Postupak za registraciju ili brisanje podataka po službenoj dužnosti se pokreće kada sud ili drugi državni organ dostavi odluku, rešenje ili drugi odgovarajući akt koji predstavlja pravni osnov za registraciju ili brisanje podataka iz Registra i ako je posebnim zakonom predviđeno da se registracija ili brisanje podataka vrši po službenoj dužnosti.

Saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju

Član 16

Ako je posebnim zakonom kao uslov za uspostavljanje založnog prava propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz prijavu, pored dokumentacije koja je propisana ovim pravilnikom, prilaže se i odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Član 17

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže dokument na stranom jeziku, on mora biti legalizovan u skladu sa zakonom i uz njega mora biti priložen prevod ovlašćenog sudskog tumača.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. maja 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje