Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“ , br. 18/05 i 81/05), člana 59.  stav 1. u vezi člana 55. tačka 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“ , broj 72/11) i člana 14. stav 1. tačka 6. Statuta Agencije za restituciju („Službeni glasnik RS“, br. 11/12), Upravni odbor Agencije za restituciju, na 4. sedici održanoj 20.07.2012. godine doneo je:

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

          Pravilnikom o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se uslovi i način obavljanja poslova Agencije za restituciju (u daljem tekstu: Agencija) na pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (u daljem tekstu: stranke), kao poverenim poslovima saglasno članu 55. tačka 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“ , broj 72/11).

Ovim pravilnikom se bliže uređuju vrsta i obim stručne pomoći Agencije strankama, način, mesto i vremenski okvir pružanja stručne pomoći, prava obaveze i odgovornosti odgovornih lica i zaposlenih u Agenciji.

Član 2.

            Poslovi pružanja stručne pomoći iz člana 1. ovog pravilnika obavljaju se u područnim jedinica Agencije sa sedištem u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a izuzetno u centalnoj jedinici Agencije.

Organizacija obavljanja poslova pružanja stručne pomoći u skladu sa ovim pravilnikom, obaveza je i odgovornost direktora područnih jedinica i odgovornih lica po posebnom ovlašćenju direktora Agencije.

 

II OBIM I OKVIR STRUČNE POMOĆI

 

Član 3.

Stručna pomoć koju pruža Agencija ogleda se u pružanju pomoći u pravilnom formulisanju zahteva za restituciju i prikupljanja propisanih dokaza koji se uz zahtev na propisanom obrascu prilažu, pregledu podnete dokumentacije i ukazivanju na nedostatke, omogućavanju strankama i njihovim opunomoćenicima uvida u spise predmeta po podnetim zahtevima zavedenim pod istim vlasničkim brojem predmeta, preduzimanje mera radi staranja o zakonitom raspolaganju imovinom koja je predmet restitucije, kao i ukazivanje strankama na njihova ostala prava i obaveze saglasno Zakonu o opštem upravnom postupku i propisa koji uređuju pitanje restitucije.

 

Stručnu pomoć iz stava 1. ovog  člana pravilnika, službena lica pružaju u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.

 

 

III VRSTE I OBLICI STRUČNE POMOĆI

 

Član 4.

Agencija stručnu pomoć strankama pruža u usmenoj formi (razgovori, objašnjenja, sastanci, telefonski kontakti, organizovani skupovi i savetovanja), pisanoj formi (dopisi, cirkularna pisma, informacije, analize, obrasci, faks kontakti) i u elektronskoj formi, preko interneta – putem specijalizovanog web-sajta Agencije

 

Član 5.

  1. 1.     Prijem stranaka u službenim prostorijama Agencije

 

Prijem stranaka u Agenciji i davanje informacija o pitanjima primene zakona, podnošenja potrebne dokumentacije i korišćenju procesnih prava, obavlja se neposredno u službenim prostorijama područnih jedinica Agencije sa sedištem u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.   Izuzetno, u posebno složenim predmetima, prijem stranaka se može obavljati i u službenim prostorijama centralne jedinice Agencije.

Pružanje stručne pomoći i davanje informacija o toku i stanju predmeta vrše postupajuća službena lica, a po potrebi i ostala odgovorna lica u Agenciji.

Prijem stranaka se obavlja u toku radnog vremena, tri  puta sedmično i to ponedeljkom, sredom i petkom, u terminu od 12 – do 15 časova.

  1. 2.     Terenski obilazak nepokretnosti – predmeta restutucije

 

Na zahtev stranke ili po nalogu odgovornog lica u Agenciji, odnosno direktora područne jedinice  Agencije, vršiće se terenski obilazak nepokretnosti koje su predmet zahteva, odnosno naloga, radi upoređivanja pravnog i faktičkog stanja na terenu.

 

Terenski obilazak obavlja postupajuće službeno lice u odnosnoj upravnoj stvari i druga odgovorna lica u saradnji sa službenim licem zaposlenimu Agenciji na geodetskim poslovima.

 

Terenski obilazak se vrši u prisustvu uredno obaveštene stranke od strane službenog lica.

O izvršenom terenskom obilasku predmeta restitucije službeno lice sačinjava službenu belešku, a po potrebi i odgovarajući izveštaj.

 

  1. 3.     Pružanje informacija putem telefona, e-pošte  i faksa

 

Za pružanje informacija o primeni propisa kojima se uređuje restitucija, obrazuju se info-centri u svim područnim jedinicama Agencije.

 

Rad info-centara vršiće savetnici za postupak restitucije, svakim radnim danom u terminu od 9,30 do 16,30 časova i to prema rasporedu koji za svaku područnu jedinicu Agencije utvrđuje direktor te područne jedinice. Strankama se u neposrednom telefonskom kontaktu ili preko e-mail poruka pružaju opšte informacije o sadržini zahteva i obaveznim dokazima koji se prilažu uz zahtev, podacima o dokazima koje Agencija pribavlja po službenoj dužnosti (postojanje reciprociteta i međunarodnih ugovora), pitanjima vezanim za legalizaciju stranih isprava i dfrugim pitanjima od značaja za postupak restitucije.

 

Informacije o strankama, zaprimljenosti predmeta, odnosno dokumentacije, delovodnom broju i imenu postupajućeg službenog lica, pružaju zaposleni u pisarnicama područnih jedinica Agencije.

 

  1. 4.     Razgledanje predmeta, kopiranje spisa i kompletiranje dokumentacije

 

Saglasno važećim procesnim pravilima Zakona o opštem upravnom postupku, strankama u postupku restitucije se omogućava da, na zakonom predviđen način, razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu ili fotokopiraju spise.

U područnim jedinicama Agencije će se za ovu svrhu, sem pisarnice obezbediti i dodatni prostor u kome će stranke i njihovi ovlašćeni predstavnici moći da razgledaju spise i vrše kompletiranje i pripremu dokumetacije koju predaju u proceduru i to u terminu određenom za prijem stranaka, odnosno u prethodno zakazanom terminu od strane postupajućeg službenog lica.

 

Razgledanje predmeta, kopiranje spisa i kompletiranje dokumentacije vrši se isključivo u prisustvu postupajućeg službenog lica.

 

 

 

6.  Informisanje putem web-sajta

 

Informisanje o osnovnim pitanjima primene propisa o restituciji obavlja se i preko Web sajta Agencije na adresi: www.restitucija.gov.rs.

 

Sajt sadrži osnovne informacije o Agenciji, tekstove zakona koji su relevantni za restituciju, informacije o aktuelnim dešavanjima u Agenciji, propisani obrazac za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, kao i druga objašnjenja od značaja za postupak restitucije.

 

Održavanje Web sajta Agencije obavlja saradnik za informatičku podršku u saradnji sa odgovornim licima po posebnom ovlašćenju direktora Agencije.

 

7. Postupanje po predstavci stranke

Stranka može Kabinetu direktora agencije uputiti obrazloženu predstavku u pisanoj formi, ukoliko nije zakovoljna načinom pružanja stručne pomoći od strane postupajućeg službenog lica ili odgovornog lica u Agenciji.

Kabinet direktora Agencije razmatra predstavku po prethodno pribavljenom izjašnjenju postupajućeg službenog lica ili odgovornog lica u Agenciji u vezi sa predmetom predstavke i obaveštava stranku o preduzetim radnjama, u roku od 15 dana od dana prijema predstavke.

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

O sprovođenju ovog pravilnika staraće se direktori područnih jedinica Agencije i direktor Agencije za restituciju.

Član 7.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Agencije i oglasnim tablama područnih jedinica Agencije sa sedištem u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

 

 

Broj: 604/2012

Datum: 20.07.2012. god.

 

Predsednik Upravnog odbora

Verica Noveski