Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

Sl.glasnik RS br. 4/2010

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja i sadržina posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti osnovnom sudu radi overavanja potpisa ugovarača.

Član 2

Posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača, vodi osnovni sud za nepokretnosti koje se nalaze na njegovom području.

Posebna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u obliku registra ugovora o prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar).

Registar se vodi u sedištu osnovnog suda.

Podaci iz ugovora o prometu nepokretnosti upisuju se u Registar prilikom podnošenja ugovora radi overavanja potpisa ugovarača.

U Registar se upisuju i podaci iz predugovora o prometu nepokretnosti.

Registar se vodi u elektronskom obliku.

Podaci iz registara osnovnih sudova unose se u centralnu bazu podataka koja je deo pravosudnog informacionog sistema.

Član 3

Registar sadrži:

1) redni broj upisa;

2) datum upisa;

3) mesto overavanja (sedište suda, odnosno oznaka sudske zgrade ili sedište sudske jedinice);

4) vrstu i datum ugovora o prometu nepokretnosti;

5) podatke o prodavcu, odnosno licu koje raspolaže nepokretnošću;

6) podatke o kupcu, odnosno licu koje pribavlja nepokretnost;

7) podatke o nepokretnosti;

8) napomene.

Član 4

Pod vrstom ugovora o prometu nepokretnosti u Registar se upisuju podaci o tome da li se radi o ugovoru o kupoprodaji, poklonu ili drugoj vrsti ugovora o prometu nepokretnosti.

Član 5

Ako je kupac ili prodavac, odnosno lice koje raspolaže ili pribavlja nepokretnost fizičko lice, u Registar se upisuju sledeći podaci: ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG, kao i podaci o zakonskom zastupniku fizičkog lica, ako ga ima.

Ako je kupac ili prodavac, odnosno lice koje raspolaže ili pribavlja nepokretnost pravno lice, u Registar se upisuju sledeći podaci: naziv i sedište pravnog lica, matični broj, kao i ime i prezime zastupnika pravnog lica, njegovo prebivalište ili boravište i JMBG.

Član 6

Ako je predmet ugovora o prometu nepokretnosti objekat, u Registar se upisuju sledeći podaci: opština, mesto, ulica i broj, sprat, broj stana, katastarska opština i broj katastarske parcele, odnosno odgovarajući podaci iz javnih knjiga o nepokretnostima i pravima na njima.

Ako je predmet ugovora o prometu nepokretnosti zemljište, u Registar se upisuju sledeći podaci: opština, mesto, katastarska opština i broj katastarske parcele, odnosno odgovarajući podaci iz javnih knjiga o nepokretnostima i pravima na njima.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana upisuju se na osnovu podataka sadržanih u ugovoru o prometu o nepokretnosti.

Član 7

U napomenama Registra upisuju se sledeći podaci: broj i datum overavanja potpisa na ugovoru, broj i datum rešenja kojim je odbijeno overavanje potpisa na ugovoru, broj i datum rešenja kojim je odlučeno po žalbi na rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru i podaci o aktu kojim je ugovor raskinut, poništen ili je utvrđena ništavost ugovora.

Član 8

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ugovore o prometu nepokretnosti primenjuju se i na predugovore o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovorača.

Član 9

Obrazac Registra ugovora o prometu nepokretnosti i Obrazac štambilja potvrde o odbijanju overavanja potpisa (prilozi 1. i 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

Obrazac Registra ugovora o prometu nepokretnosti

Redni broj upisa

Datum upisa

Mesto overavanja

Vrsta i datum ugovora o prometu nepokretnosti

Podaci o prodavcu, odnosno licu koje raspolaže nepokretnošću

Podaci o kupcu, odnosno licu koje pribavlja nepokretnost

Podaci o nepokretnosti

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

Prilog 2.

Obrazac štambilja potvrde o odbijanju overavanja potpisa

 

POTVRDA
o odbijanju overavanja potpisa

Rešenjem Osnovnog suda u _______________________ Ov. br. _______________ od ___________________ godine odbijena je overa potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti

   

Pečat osnovnog suda

   
 

Datum

 

Potpis ovlašćenog lica

 
 
 
 

(format 70 x 40 mm)

 

 

 

Servis računara online zakazivanje