Tržišna inspekcija – kontrola rada posrednika

Servis računara online zakazivanje

Prava Tržišne inspekcije u postupku kontrole rada posrednika

Nadzor nad primenom zakona o posredovanju u prometu i zakupunepokretnoti kao i propisa donetih na osnovu tog zakona vrši ministarstvo putem inspekcijskog nadzora preko tržišnog inspektora a na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuje trgovina.

Prilikom vršenja inspekcijske kontrole po Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u slučaju da inspektor utvrdi nepravilnosti u radu od strane posrednika, preduzeće sledeće:

Ako posrednik posluje u poslovnom prostoru koji ne ispunjava uslove iz člana 14. Zakona

 • Doneće rešenje shodno članu 60. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013), kojim će privremeno zabraniti obavljanje usluge posredovanja dok posrednik ne obezbedi uslove za poslovni prostor u skladu sa Pravilnikom o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti;
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 3). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2. zakona.

Ako posrednik obavlja posredovanje bez zaključenog ugovora o posredovanju

 • Doneće rešenje shodno članu 59. Zakona o trgovini, kojim će naložiti posredniku otklanjanje nepravilnosti,
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33. stav 1. tačka 4). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2. zakona.

Ako posrednik ne vodi, odnosno ne vodi tačno i potpuno evidenciju o posredovanju

 • Doneće rešenje shodno članu 59. Zakona o trgovini, kojim će naložiti da se otklone nepravilnosti u vođenju evidencije;
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 5). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2. zakona
 • Napomena: Posrednici više ne vode KEPU knjigu, već evidenciju u skladu sa članom 17. Zakona o posredovanju u prometu.

Ako posrednik postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti suprotno odredbi člana 18. zakona

 • Doneće rešenje shodno članu 59. Zakona o trgovini, kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti,
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 6). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33.. stav 2. zakona.

Ako posrednik ostvari posredničku naknadu suprotno odredbama člana 20. stav 2. i 5. zakona

 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 7). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2. zakona

Kada posrednik ne postupi u skladu sa obavezom (ekskluzivno posredovanje) propisanom članom 26. stav 3. ovog zakona

 • Doneće rešenje shodno članu 59. Zakona o trgovini, kojim će naložiti otklanjanje nepravilnosti, koje će posrednik sprovesti tako što će, prilikom ugovaranja klauzule o ekskluzivnom posredovanju sa nalogodavcem, upozoriti posebno nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 8). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3 protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2.zakona.

Ako posrednik ne istakne opšte uslove poslovanja na način propisan u članu 28. stav 3. ovog zakona

 • Doneće rešenje shodno članu 59. Zakona o trgovini, kojim će naložiti posredniku da otkloni nepravilnosti u poslovanju, na taj način što će posrednik u poslovnom prostru istaći opšte uslove poslovanja,
 • Podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 33 stav 1. tačka 9). Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti protiv pravnog lica i stava 3. protiv odgovornog lica u pravnom licu ili protiv preduzetnika shodno članu 33. stav 2. zakona.

Kaznene odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Novčanom kaznom u visini od dvostruke do petostruke vrednosti uobičajene posredničke naknade kazniće se za prekršaj pravno lice, preduzetnik, fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, ako obavlja posredovanje suprotno zabrani iz člana 12. stav 1. zakona.

Uz prekršajnu kaznu, pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti od jedne do tri godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 1. ne prijavi ili ne prijavi blagovremeno promenu podataka u skladu sa članom 8. stav 1. zakona;
 2. za poslove posredovanja zaposli ili van radnog odnosa angažuje lice suprotno zabrani propisanoj članom 12. stav 2. zakona;
 3. posluje u poslovnom prostoru koji ne ispunjava uslove iz člana 14. zakona;
 4. obavlja posredovanje bez zaključenog ugovora o posredovanju u skladu sa članom 15. zakona;
 5. ne vodi, odnosno ne vodi tačno i potpuno evidenciju o posredovanju u skladu sa članom 17. zakona;
 6. postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti suprotno odredbi člana 18. zakona;
 7. ostvari posredničku naknadu suprotno odredbama člana 20. st. 2. i 5. zakona;
 8. ne postupi u skladu sa obavezom propisanom članom 26. stav 3. zakona;
 9. ne istakne opšte uslove poslovanja na način propisan u članu 28. stav 3. zakona.

Za navedene radnje kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Za navedene radnje kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Uz prekršajnu kaznu za radnje iz tačke 2), 4) i 5), pravnom licu ili preduzetniku se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti od jedne do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

 

 

Servis računara online zakazivanje