UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Punomoćje – više modela

Vidi : PUNOMOĆJE – šire objašnjenje Sadržaj: Punomoćje – sudsko Punomoćje za prodaju nepokretnosti Opšte-generalno punomoćje Punomoćje – poslovno   P  U N O M O Ć J E Ovim ovlašćujem __________________, advokata iz __________ da može da me zastupa pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, organima vlasti, ustanovama i organizacijama u svojstvu zastupnika […]

Zakon o eksproprijaciji

Zakon o eksproprijaciji Sl. glasnik RS, br. 53/95, Sl. list SRJ, br. 16/2001, Sl. glasnik RS br. 20/2009, 55/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Član 2 Javni […]

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine Sl. glasnik RS br. 45/2005, 72/2011 Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih […]

Zakon o javnoj svojini

Zakon o javnoj svojini Sl.glasnik RS br. 72/2011, 88/2013     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Tri oblika javne svojine Član 2 Javnu svojinu čini pravo svojine Republike Srbije – državna svojina, pravo […]

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Sl.glasnik RS br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 Glava prva OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za oduzetu imovinu, koja je na teritoriji Republike Srbije primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, […]

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o državnom premeru i katastru Sl. glasnik RS br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 96/2015   Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski […]

Zakon o stanovanju

Zakon o stanovanju Sl. glasnik RS br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, 99/2011     I OPŠTE ODREDBE Član 1 Korišćenje stanova, održavanje stambenih zgrada i stanova i otkup stanova vrši se u skladu sa ovim zakonom. Član 2 Država preduzima mere za stvaranje povoljnih […]

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakon o održavanju stambenih zgrada Sl. glasnik RS br. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011, 88/2011 I Osnovne odredbe Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu održavanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na održavanju kojima se sprečava […]

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija Sl.glasnik RS br. 96/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme stanova u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine. Član 2 Zakupcima na neodređeno […]

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata. Tehnička dokumentacija Član 2 […]