UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života   Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života, navodeći da je tuženi fizički ruinirao životni prostor tužioca presecanjem dovoda električne energije i izneo sve pokretne stvari koje koristi tužilac u toj […]

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine   Sentenca: Udeo bračnog druga u sticanju zajedničke imovine određuje se prema njegovom celokupnom doprinosu u sticanju i to kako ličnom dohotku i drugim prihodima, tako i u pomoći jednog bračnog druga drugom, staranju o deci, vođenju zajedničkog domaćinstva, staranju o održavanju imovine i svakom drugom obliku rada […]

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine   Iz obrazloženja: „Iz stanja u spisima proizilazi da je tuženi ustupio suvlasnički udeo tužiocu uz naknadu, tako da ovaj isplati ostaloj njegovoj deci, sinu i kćeri novčanu protivvrednost po 1/4 idealnih delova, da bi stranke raskinule svoje imovinsko-pravno učešće u kupovini stana. Samim […]

Invalidno dete i pravo na porodičnu penziju

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad ako je invalidnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju   Prema članu 64 Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. list SRJ“, br. 30/96, 58/98 – odluka SUS, 70/2001 i 3/2002) […]