Ugovor o poslovnoj saradnji u vršenju poslova tehničkog pregleda građevinskih objekata

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o poslovnoj saradnji u vršenju poslova tehničkog pregleda građevinskih objekata

Zaključen dana __ u __ između ugovornih strana :

  1. „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat. broj __, PIB __, račun__ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu „Naručilac“)
  2. „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat. broj __, PIB __, račun__ koje zastupa direktor __  (u daljem tekstu „Izvršilac“)

 

Član 1.

Naručilac posla na osnovu ovog Ugovora poverava Izvršiocu posla, kao ovlašćenom pravnom licu, vršenje tehničkih pregleda objekata.

Izvršilac izjavljuje i garantuje da njegovi zaposleni radnici koji će obavljati poslove iz ovog Ugovora u ime i za račun Izvršioca poseduje licence izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Član 2.

Na osnovu ovog Ugovora Izvršilac se obavezuje da po pozivu Naručioca, zajedno sa stručnim licima Naručioca, učestvuje u vršenju tehničkog pregleda objekata a u delu koji se odnosi na njegovu struku.

Član 3.

Izvršilac će poslove tehničkog pregleda iz svoje struke vršiti u skladu sa propisima i pravilima struke kao i u skladu sa primljenom tehničkom i drugom dokumentacijom za objekat za koji se vrši tehnički pregled.

Izvršilac će vršiti poslove tehničkog pregleda u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole (Sl.glasnik RS br. 111/2003).

Član 4.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu pre dana određenog za vršenje tehničkog pregleda dostavi tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za vršenje tehničkog pregleda i to :

1)    odobrenje za izgradnju;

2)    glavni projekat po kome je objekat izgrađen;

3)    projekat izvedenog objekta ili glavni projekat potvrđen i overen od strane izvođača radova i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta;

4)    pojedinačne sertifikate kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog materijala i opreme (deklaracije proizvođača), odnosno izvršenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.);

5)    posebne sertifikate koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisije buke i

6)    građevinski dnevnik i druga gradilišna dokumentacija koja je, u pojedinim slučajevima, predviđena ugovorom o građenju, kao i knjiga inspekcije.

Član 5.

Izvršilac je dužan da pre dana određenog za tehnički pregled blagovremeno i detaljno prouči primljenu dokumentaciju.

Član 6.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu za obavljeni posao iz člana 1. ovog Ugovora plati novčanu naknadu u iznosu koji će biti dogovoren prilikom svakog pojedinačnog tehničkog pregleda s tim što porez i doprinosi padaju na teret Naručioca.

Član 7.

Ugovor se može menjati ili dopunjavati samo uz obostranu saglasnost ugovarača.

Član 8.

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je privredni sud u __.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

         Izvršilac                                                                             Naručilac

      _________________________                           _________________________

 

Servis računara online zakazivanje