Ugovor o pružanju usluga reklamnog konsaltinga

Ugovor o pružanju usluga reklamnog konsaltinga

 Zaključen dana __.__.201_. godine, između:

  1. Privrednog društva __, sa sedištem u __, poreski broj : __ koje zastupa _____(u daljem tekstu: “Primalac”)
  1. Privrednog društva„__ “ d.o.o. iz __,ul. __ br. __ matični broj __, PIB __, koje zastupa __ direktor (u daljem tekstu:  “Izvršilac”)

 Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze po osnovu angažovanja Izvršioca za potrebe Primaoca radi pružanja usluga reklamnog konsaltinga.

Član 2.

Ovim Ugovorom Izvršilac se obavezuje da u ugovorenom periodu za Primaoca, izvrši usluge reklamnog konsaltinga koje se sastoje u –       Izradi (modifikovanju i doradi) __ –       ________________________

Član 3.

Poslove iz člana 2. ovog Ugovora Izvršilac će obavljati u svojim poslovnim prostorijama, a potom ih elektronskim putem dostavljati Primaocu.

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da poslove utvrđene u članu 2. ovog Ugovora obavi kvalitetno, savesno i u skladu sa pravilima struke.

Član 5.

Izvršilac je dužan da postupa po nalozima i eventualnim primedbama Primaoca u realizaciji poslova utvrđenih u članu 2. ovog Ugovora.

Član 6.

Primalac se obavezuje da za obavljenje predmetnih usluga bliže opisanih u članu 2. Ugovora Izvršiocu isplati naknadu u iznosu od __EUR. Ugovorena naknada iz stava 1 ovog člana isplaćuje se Izvršiocu _______________

Član 7.

Izvršilac će ugovorene poslove obavljati za Primaoca u periodu od __.__.20__. godine, pa zaključno sa __.__.20__. godine.

Član 8.

Ugovorne strane mogu saglasno produžiti ugovoreni rok na osnovu pisanog aneksa ovog Ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane su dužne da sve podatke tehničke, poslovne i komercijalne prirode do kojih su došli u realizaciji ovog Ugovora, tokom njegovog trajanja, kao i nakon toga, pažljivo čuvaju kao poslovnu tajnu, bez obzira na njihove izvore (u daljem tekstu: „poverljive informacije“). Ugovorne strane se obavezuju da, bilo za vreme trajanja ovog Ugovora ili po njegovom isteku, neće direktno ili indirektno otkrivati poslovne tajne bilo kojem fizičkom ili pravnom licu ili ih koristiti na bilo koji način koji nije u vezi. Odavanje poverljivih informacija predstavlja osnov za potraživanje naknade štete. Obaveza čuvanja poverljivih informacija traje i po prestanku ovog Ugovora.

Član 10.

Ugovorne strane mogu u svako doba sporazumno raskinuti ovaj Ugovor u pisanom obliku.

Ugovor se može raskinuti jednostranim otkazom upućenim drugoj ugovornoj strani sa otkaznim rokom od __ dana/meseci.

Član 11.

Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Ugovora, primenjivaće se odredbe zakona koji regulišu ovu materiju.

Član 12.

Eventualne sporove, koji mogu nastati tokom realizacije ovog Ugovora, Ugovorne strane će rešavati mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Član 13.

U slučaju da se nastali nesporazumi ne mogu rešiti mirnim putem, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda u __.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane oba Ugovarača. Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se isključivo u pisanoj formi i saglasnošću Ugovornih strana.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

              Za Primaoca:                                                                     Za Izvršioca

 ______________________                                  _______________________