Ugovor o zakupu skladišta

UGOVOR O ZAKUPU SKLADIŠTA Zaključen dana __.__.__ godine između : “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Zakupodavac”) “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Zakupac”) Član 1. Predmet ovog Ugovora je zakup […]

Ugovor o ostavi robe – 1

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 712-729 UGOVOR O OSTAVI ROBE NA ČUVANJE Zaključen dana ___.___.___ u __ između: “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Ostavoprimac”) “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u […]

Ugovor o ostavi robe – 2

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 712-729 UGOVOR O OSTAVI Zaključen dana ___ godine u ___ između: 1. _________________ iz _______________, ul. ________________, br. ____ (dalje: Ostavodavac) i 2. _________________ iz ________________, ul. ________________, br. ____ (dalje: Ostavoprimac). Član 1 Ostavodavac se obavezuje da će Ostavoprimcu predati na čuvanje _______, a Ostavoprimac se obavezuje […]

Ugovor o servisiranju

UGOVOR O SERVISU Zaključen u ___ dana ___ godine između: “___” d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br.__ koje zastupa ___(u daljem tekstu „Naručilac“) “___” d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br.__ koje zastupa ___(u daljem tekstu „Serviser“) Član 1. Cilj ugovora: Ovim Ugovorom ugovorne strane žele da regulišu […]

Ugovor o ustupanju software na korišćenje

UGOVOR o ustupanju prava korišćenja poslovnog software „__“ Zaključen u __, dana __ između: „___“ d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.broj __ koga zastupa __ (u daljem tekstu „Programer“) „___“ d.o.o. iz ___, ul. __ br. __PIB __ mat.broj __ koga zastupa __  (u daljem tekstu „Korisnik“) Član 1. Predmet ovog […]

Ugovor o poveravanju špediterskih poslova

Vidi – Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije Vidi – Ugovor o špediciji – izvod iz Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR O POVERAVANJU ŠPEDITERSKIH POSLOVA Zaključen dana ___. godine u ___ između: “__” D.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ( u daljem tekstu “Nalogodavac”) “__” D.o.o. iz ___ […]

Ugovor o sponzorstvu igrača

UGOVOR O SPONZORSTVU Zaključen dana ___ u __  između: SPONZOR : “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa  ___ IGRAČ : ____ iz _ ul. ____________ br. _ JMBG __ koga zastupa zakonski zastupnik – otac/majka __ JMBG   Član 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je maloletni […]

Ugovor o sponzorstvu sportskog kluba

UGOVOR O SPONZORSTVU SPORTSKOG KLUBA Zaključen dana ____ godine između: SPONZOR : “ __” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ KLUB : _____________________ iz __ ul. ____________ br. _, Član 1. Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobne odnose koji proističu iz odnosa sponzorstva i povodom koga preuzimaju […]

Ugovor o sponzorstvu medicinske ustanove

UGOVOR O SPONZORSTVU   Zaključen dana __godine između: “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Sponzor”) “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Institut”)   Član 1. Uvažavajući neosporan društveni interes Sponzor prihvata obavezu […]

Ugovor o sportskoj reklami (auto)

UGOVOR O REKLAMI Zaključen dana __.__.__ godine u __ između: __ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „Sponzor“) __ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „Tim“)   Član 1. Predmet ovog Ugovora je regulisanje […]