Ugovor o stipendiranju

UGOVOR O STIPENDIRANJU   Zaključen dana ___ godine u __ između: “__” d.o.o. iz __, ul.__ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa  ___ ( u daljem tekstu “Davalac stipendije”) _____ iz __, ul. ____ br. __ JMBG __ ( u daljem tekstu “Stipendista”)   Član 1. Davalac stipendije se obavezuje da počev od […]

Ugovor o transportu robe

 UGOVOR O TRANSPORTU ROBE   Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana :  „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Vlasnik“) koje zastupa ___ „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Prevoznik“) koje zastupa […]

Ugovor za prodaju opreme – trgovački

TRGOVAČKI UGOVOR  Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana : „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Principal“) koje zastupa ___ „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Trgovac“) koje zastupa ___   Član […]

Ugovor o izradi bilborda

UGOVOR O IZRADI BILBORD-a  Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana : „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Naručilac“) koje zastupa ___ „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Izvršilac“) koje zastupa ___ […]

Ugovor o štampanju

UGOVOR O ŠTAMPANJU  Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana : „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Izdavač“) koje zastupa ___ „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Štampar“) koje zastupa ___   […]

Ugovor o zajmu između pravnih lica

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 557-566  UGOVOR O ZAJMU  Zaključen u __dana ___.___.___. godine između: „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __, tek. račun ___ kod __ banke, koje zastupa __ direktor (u daljem tekstu „Zajmodavac“) „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __, tek. račun ___ kod […]

Ugovor o kupoprodaji robe – godišnji

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE za __ godinu  Zaključen dana __.__.___. godine u __ između: Prodavac  : “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ Kupac      : “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ Predmet ugovora Član 1. Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća robu utvrđenu […]

Ugovor o proizvodnji i isporuci rezervnih delova i tehničke dokumentacije

Ugovor o proizvodnji i isporuci rezervnih delova i tehničke dokumentacije Zaključen dana ___.___.__. godine u ___ između: “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Isporučilac”), “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___  (u daljem tekstu “Kupac”) I Predmet ugovora Član 1. Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora saglasno […]

Ugovor o građevinskom menadžmentu (projektovanje i nadzor)

Vidi : Ugovor o građenju – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 630-547   UGOVOR O GRAĐEVINSKOM MENAŽMENTU (projektovanje i nadzor)  Zaključen u __ dana __. između ugovornih strana : “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Investitor”),  “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ […]

Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

UGOVOR O DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI Zaključen dana ____________ godine u _______________ između: _______________  iz _______________ matični broj_____, PIB ___ koga zastupa direktor ___________ (u daljem tekstu : Prvi proizvođač) i _______________  iz _______________ matični broj_____, PIB ___ koga zastupa direktor ___________ (u daljem tekstu : Drugi proizvođač) i Predmet ugovora Član 1. Ovim ugovorom ugovara […]