Ugovor o izradi nameštaja

Ugovor o prodaji br. _____

 

Zaključen dana __ 201_. u __ između :

KUPAC             :  ________ iz ________ ul. ____________ JMBG __ lk.br. __ MUP __

PRODAVAC : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ matični broj __ račun __ kod __

 

Član 1.

Prodavac prodaje a kupac kupuje i plaća sledeću robu :

R.br.

Vrsta robe

Kol.

Poj.cena

Iznos sa PDV

Rok isporuke

Član 2.

Ugovorne strane potpisom ovog ugovora saglasno konstatuju da je roba iz člana 1. proizvedena po posebnoj porudžbini i specifikaciji Kupca i saglasni su da je cena za nju definitivno ugovorena.

Član 3.

Kupac se obavezuje da cenu iz člana 1. ovog Ugovora plati na račun Prodavca i to :

 1. __ % od ukupne cene kao avans prilikom zaključenja ovog Ugovora
 2. __% kao ostatak ugovorene cene u roku od __ dana od/pre završetka ugovorenih poslova

Isplata cene na način koji je utvrđen ovim stavom predstavlja raskidni uslov ovog Ugovora odnosno u slučaju neplaćanja od strane Kupca ovaj Ugovor se smatra automatski raskinut na štetu Kupca i Prodavac ima pravo da zadrži primljeni avans.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je sastavni deo ovog Ugovora i “Idejna skica” koja je obostrano usaglašena i potpisana od ugovornih strana.

Član 4.

Potpisnici saglasno utvrđuju svoje ugovorne obaveze :

Kupac

 1. da izvrši isplatu utvrđene cene u iznosu i na način koji je utvrđen ovim Ugovorom,
 2. da obezbedi sve tehničke uslove kako bi Prodavac u roku koji je utvrđen ovim Ugovorom mogao da izvrši isporuku robe ili montažu ugovorene robe.

Prodavac

 1. da svoju obavezu utvrđenu članom 1. ovog Ugovora izvrši u utvrđenom roku i isti se može produžiti ukoliko Kupac zahteva izmene ili dopune koje bitno utiču na rok završetka posla ili ukoliko Kupac ne obezbedi sve tehničke uslove potrebne za isporuku ili montažu ugovorene robe,
 2. da robu preda Kupcu i da o prijemu sačini i potpiše zajedno sa Kupcem zapisnik o prijemu,
 3. da preda Kupcu garancija isporučenu robu koja traje __ meseci/dana počev od dana prijema robe koja obuhvata :__________

Garancija ne obuhvata :_______________________________________________________

Član 5.

Prodavac vrši izradu poručene robe i sve eventualni zahtevi za njene izmene ili dopune Kupac mora da dâ u pismenom obliku.

Ukoliko zahtevi za izmene ili dopune znatno povećavaju obim posla, Prodavac ima pravo da odbije zahtev Kupca a u slučaju da ga prihvati ugovorne strane će sačiniti pismeni Anex ovog Ugovora.

Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja s tim što ga svaka ugovorna strana ima pravo da otakže sa otkaznim rokom  od __ dana u kom roku su obe ugovorne strane dužne da izvrše sve svoje preuzete obaveze.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora nadležan je sud u __.

Član 7.

Ugovor je zaključen u ___ (___) istovetna primerka, po __ (___) za svaku ugovornu stranu.

 

Prodavac                                                                                                                  Kupac

___________________________                                                     ___________________________
USLOVI PRODAJE ROBE

 

 1. Prodavac obezbeđuje i vrši prevoz robe o svom trošku u krugu od 20 kilometara od svog sedišta. Isporuka robe se vrši do ulaza u zgradu ili ulaza u kuću Kupca s tim što unošenje tapaciranih garnitura u stan ili kuću nije uračunato u ceni robe.
 2. Kupac je u obavezi da obezbedi slobodan prostor u svom stanu ili kući za smeštaj kupljene robe a ukoliko za te poslove angažuje radnike Prodavca, u obavezi je da plati iznos od __ Eur u dinarskoj protivvrednosti kao naknadu za rad  radnika Prodavca.
 3. Za isporuku robe preko 20 kilometara od sedišta Prodavca, Prodavac naplaćuje prevozne troškove u iznosu od dinarske protivvrednosti 1 Eur za svaki kilometar u odlasku s tim što se povratna vožnja ne naplaćuje.
 4. Prodavac ostaje vlasnik robe sve do konačne isplate kupoprodajne cene.
 5. Ako nije drugačije pismeno ugovoreno između Kupca i Prodavca boje i dezeni navlake za dušek nisu garantovani obzirom da će Kupac koristiti dušek sa svojom posteljinom.
 6. Kada se prodaje nameštaj sa ugovorenim bajcovanjem po uzorku kupca, moguća su odstupanja do ± 5% od  ugovorene nijanse boje uzorka.
 7. U slučaju da Kupac odustane od kupovine robe za koju je dao avans, saglasan je da Prodavac ima pravo da zadrži primljeni avans kao naknadu štete.
 8. Ukoliko Kupac želi da angažuje radnike Prodavca za demontažu i iznošenje svog starog nameštaja, u obavezi je da plati iznos od __ EUR u dinarskoj protivvrednosti kao naknadu za rad  radnika Prodavca.
 1. Za svu kupljenu robu reklamacija se podnosi proizvođaču koji je odgovoran za njeno rešavanje.
 2. Ukoliko je Prodavac proizvođač robe rešavanje reklamacije će se sprovesti u skladu sa propisima.

 

Kupac i Prodavac su svojim potpisom neopozivo saglasni sa napred navedenim uslovima

 

Prodavac                                                                                                        Kupac            ___________________________                                                     ___________________________

JMBG ________________

 

Ugovor o izradi nameštaja

 

Zaključen u __, dana __.___.201_. godine između:

Naručilac:  ________ iz ________ ul. ____________ JMBG __ lk.br. __ MUP __

Izvšilac: „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ matični broj __ račun __ kod __

Član 1.

Naručilac na osnovu ovog Ugovora poverava Izvršiocu poslove sklapanja i montaže nameštaja u svemu prema Prilogu br. 1. koji je sastavni deo ovog Ugovora („Skica“) i koja je obostrano usaglašena i potpisana.

Naručilac potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da je on izvršio izbor vrste, kvaliteta i boje materijala od kojih će biti sklopljen nameštaj, ukrasnih ručki, stakla, plastike, veznih elemenata (šarke i dr.) kao i svih drugih delova nameštaja.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac izvršiti sklapanje i montažu nameštaja u roku od __ dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Naručilac može zatraži da se izvrše izmene ili poveća broj elemenata najkasnije pre nego što ga Izvršilac obavesti da je spreman za montažu i u ovom slučaju će ugovorne strane Anex-om ovog Ugovora utvrditi nov rok za izradu i montažu kao i novu cenu.

Član 3.

Cena za izradu i montažu nameštaja iz člana 1. ovog Ugovora iznosi _______ dinara na koji iznos se dodaje iznos PDV.

Cena iz stava 1. ovog člana Naručilac će platiti na sledeći način :

 • __ % avans prilikom zaključenja ovog Ugovora,
 • __ % _________.

U ceni iz stava 1. ovog člana uračunati su svi troškovi materijala i izrade i Izvršilac nema pravo da naknadno ispostavi račun za bilo kakve dodatne troškove osim u slučaju da Naručilac nakon izrade nameštaja ugovorenog u svemu prema Prilogu br. 1. a pre montaže, ne zatraži izmene na sklopljenom nameštaju.

U ceni iz stava 1. ovog člana nisu uračunati troškovi za elektroinstalaterske, vodovodno-kanalizacione, molerske radove i druge radove koje je Naručilac dužan da izvede o svom trošku a pre montaže.

Član 4.

Izvršilac će u roku koji je utvrđen ovim Ugovorom izvršiti montažu nameštaja u mestu koje odredi Naručilac a najdalje __ kilometara od adrese sedišta Izvršioca.

Izvršilac ima obavezu da najmanje 3 dana pre dana predviđenog za montažu obavestiti Naručioca o planiranoj montaži koji je dužan da najkasnije do dana koji je predviđen za montažu oslobodi prostor od svih stvari i/ili instalacija koje onemogućavaju montažu.

Ukoliko Izvršilac u najavljenom terminu donese nameštaj na mesto montaže a Naručilac nije pripremio mesto za montažu i time mu onemogući montažu, Izvršilac ima pravo da vrati nameštaj i u ovom slučaju ne odgovara za štetu koja nastane u toku transporta do i od mesta montaže i manipulacije sa nameštajem. U ovom slučaju Izvršilac ima pravo da zaračuna prevozne i manipulativne troškove u iznosu dinarske protivvrednosti od __ EUR bez PDV-a a koje je Naručilac dužan da plati pre montaže.

Posle završene montaže ugovorne strane će obavezno potpisati zapisnik o primopredaji u kome će se konstatovati eventualni nedostaci s tim što prigovore na kvalitet montiranog nameštaja Naručilac može naknadno da stavi najkasnije u roku od __ dana od dana primopredaje.

Izvršilac je u obavezi da odmah nakon izvršene montaže ispostavi Naručiocu račun o izradi nameštaja.

Član 5.

Ukoliko Naručilac raskine ovaj Ugovor u toku izrade nameštaja, raskid obavezno vrši pismenim putem, preporučenom poštom i u tom slučaju je u obavezi da Izvršiocu u roku od 3 dana od dana raskida plati celokupan iznos cene iz člana 2. ovog Ugovora.

Izvršilac je u obavezi da nakon prijema cene stavi Naručiocu y svom proizvodnom pogonu na raspolaganje sav dotada nabavljeni materijal (univer, frontove i sve drugo) u stanju u kome se on nalazi u trenutku raskida.

Član 6.

Ukoliko Izvršilac ne isporuči nameštaj u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu za svaki dan zakašnjenja plati 0,5% od ugovorene cene za izradu nameštaja a najviše 5%.

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora nadležan je sud u __.

Ovaj Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

 

Izvršilac                                                                                              Naručilac

_____________________                                                               _____________________