Ugovor o subagenturi u turizmu

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O SUBAGENTURI U TURIZMU

Zaključen i potpisan u __ dana __ godine između:

 1. „___“ d.o.o. sa sedištem u __ br. __ PIB __ Licenca OTP __ od __ koga zastupa direktor __(u daljem tekstu Organizator)
 2. „___“ d.o.o. sa sedištem u __ br. __ PIB __ Licenca OTP __ od __ koga zastupa direktor __(u daljem tekstu  Subagent)

Član 1.

Organizator i Subagent zaključuju ovaj Ugovor kako bi na osnovu zajedničkog nastupa na tržištu ostvarili širi plasman ponude turističkih usluga obe ugovorne strane i time postigli veći poslovni efekat za obe ugovorne strane.

Član 2.

Organizator se obavezuje da programe u okviru svoje delatnosti (uključujući brošure, štampane programe, prospekte….) i druge potrebne materijale i informacije stavi na raspolaganje Subagentu kao i da o svakoj izmeni cene i programa obavesti Subagenta.

Član 3.

Subagent se obavezuje da zahteve za potvrdu rezervacije dostavlja Organizator putem faksa ili maila, a na obrascu Organizatora s tim što je u obavezi da prethodno proveri slobodne kapacitete i važeći cenovnik.

Organizator je dužan zahtev za potvrdu rezervacije ili potvrdi najkasnije u roku od 24 časa, ili da u istom roku pismeno izvesti Subagenta o nemogućnosti potvrde.

Subagent je u obavezi da u zahtevu za potvrdu rezervacije navede za svakog korisnika usluga pojedinačno:

 1. Ime i prezime, datum rođenja, JMBG, broj pasoša, broj telefona (i fiksnog i mobilnog),
 2. Termin korišćenja i specifikaciju usluga,
 3. Obračun prodajne cene,
 4. Ugovoren način prevoza (i mesto polaska autobusa),
 5. Sve posebne zahteve korisnika usluge,

Član 4.

Cene aražmana su izražene u evrima a obračun uplata se vrši prema prodajnom kursu __ banke, na dan uplate.

Subagent se obavezuje da će naplatu prodatih aranžmana, iz predmeta ovog Ugovora, vršiti na sopstvenim dokumentima (priznanicama) ili preko žiro računa i da će istu uplaćivati na račun Organizatora u naredna tri dana od prijema uplate. Sve bankarske provizije nastale po osnovu plaćanja aranžmana platnim karticama padaju na teret Subagenta.

Subagent je dužan da izvrši uplatu Organizatoru u iznosu koji je iskazan na predračunu.

Čekove građana sa odloženim datumom dospeća, subagent je dužan da dostavi Organizatoru, odmah po prijemu, sa uredno popunjenom specifikacijom. Čekovi moraju biti potpisani sa naznacenim iznosom mesečne rate. Organizator je u obavezi da korisniku usluge izda fiskalni račun na celokupnu vrednost aranžmana i da ga dostavi Subagentu zajedno sa vaučerom.

Član 5.

Organizator se obavezuje da će Subagentu odobriti proviziju za prodate aranžmane u dogovorenom iznosu odnosno procentu. Prilikom uplate avansa Subagent zadržava ugovorenu proviziju, obračunatu na sledeći način :
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________

Član 6.

Subagentu se, nakon izmirenja svih obaveza (najkasnije 14 dana pre polaska), dostavlja vaučer, koju korisnik usluga mora imati kod sebe na početku korišćenja ugovorenih usluga.

Organizatornije dužan niti obavezan da pristupi realizaciji aranžmana odnosno izvrši usluge za Subagentovog korisnika usluga ukoliko nije ispoštovan rok i obim plaćanja ili ukoliko mu Subagent nije na odgovarajući način prezentovao dokaz o uplati aranžmana.

Član 7.

Organizator je obavezan da poštuje i primenjuje svoje otkazne uzanse, pa ovu obavezu prenosi i na Subagenta.

Član 8.

Subagent se obavezuje da:

 1. da primi prospekte i flajere od Organizatora i da blagovremeno zatraži novu količinu kada primljeni budu podeljeni potencijalnim putnicima;
 2. da na svom web sajtu istakne link koji vodi ka sajtu Organizatora te da na svom sajtu dâ prikaz putovanja koja organizuje Organizator sa fotografijama koje će dobiti od Organizatora ili po svom izboru;
 3. da nastoji da proda što veći broj putovanja koja nudi Organizator ;
 4. da u programu putovanja ili potvrdi o putovanju, naznači svojstvo u kome nastupa (svojstvo Subaganta) a u protivnom Subagent se smatra organizatorom putovanja;
 5. da svakom putniku neposredno uruči program putovanja i opšte uslove putovanja Organizatora i svoje opšte uslove putovanja, kao i da ga upozna sa sadržinom programa putovanja, korišćenja smeštaja tokom putovanja, servisima koji su na raspolaganju putnicima, mogućnostima za držanje životinja, okolnim turističkim atrakcijama, pravima putnika i drugim okolnostima, bitnim za putovanje;
 6. da od svakog putnika pribavi svojeručnim ili elektronskim potpisom overenu izjavu da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i program putovanja;
 7. da svakom putniku izda potvrdu o putovanju iz koje će se videti da on istupa kao posrednik, kao i broj licence organizatora putovanja;
 8. da odmah po saznanju za promene programa putovanja, cene, polaska autobusa ili drugih činjenica i podataka vezanih za realizaciju aranžmana obavesti o tome svakog korisnika usluga a u suprotnom da Organizatoru nadoknadi svu nastalu štetu koju bi on pretrpeo zbog nepoštovanja ove obaveze од strane Subaganta;
 9. da obavesti Organizatora o svim izmenama ili otkazu aranžmana koje učini korisnik;
 10. da obavesti Organizatora o svakom otkazivanju putovanja u roku od _____ od otkazivanja;
 11. da sa svakim putnikom koji otkaže boravak reši pitanje povraćaja uplaćenih sredstava uz zadržavanje dela uplaćenog iznosa u skladu sa zakonom i opštim uslovima putovanja Organizatora i Posrednika, ne čekajući na povraćaj sredstava od Organizatora ;
 12. da primi uplate od putnika i u roku od _____ dana od dana prijema uplate prenese celokupan iznos na račun Organizatora ;
  (Alternativa za tačku12): da primi uplate od putnika i u roku od _____ dana od dana prijema uplate prenese pripadajući iznos na račun Organizatora , zadržavajući za sebe proviziju za koju će ispostaviti račun Organizatoru ).
 13. da odmah po prodaji putovanja obavesti Organizatora o svakom prodatom putovanju i dostavi mu podatke o putnicima;
 14. da sačini listu putnika za svako od putovanja i dostavi je Organizatoru najkasnije ____ dana pre otpočinjanja putovanja;
 15. da ukoliko korisnik usluge preda Subagentu pismene prigovore (sa tačno naznačenim datumom prijema), istog dana isti prosledi Organizatoru faxom, a zatim prosledi original putem pošte, kako bi Organizator putovanja mogao postupiti u skladu sa zakonskim obavezama.
 16. da obaveštava Organizatora o svemu što je bitno za ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;

Subagent je dužan da sva putovanja Organizatora koja prodaje, prodaje po identičnoj ceni i drugim uslovima po kojima ih prodaje Organizator putovanja.

Subagent je dužan da sve obaveze ispuni sa pažnjom dobrog privrednika, i da prilikom ispunjenja obaveza štiti i ugled Organizatora kao i da istakne u svom objektu na vidnom mestu reklamni materijal Organizatora koji će od njega dobiti, a koji se može preuzeti bez naknade.

U slučaju nepoštovanja uslova Subagent je dužan da nadoknadi štetu Organizatoru u punom iznosu aranžmana

Član 9.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, a može se obostrano raskinuti uz pismeno obaveštenje o raskidu i to sa otkaznim rokom 30 dana s tim da se svaka ugovorna strana obavezuje da izvrši sve preuzete obaveze koje proizilaze iz realizacije ovog Ugovora.

Član 10.

Ugovorne strane se obavezuju da saradnju isključivo ostvaruju u pismenom obliku, putem pisma, fax-a ili e-maila s tim što će svaki telefonski dogovor između nji

Član 11.

Sve izmene i dopune ovog Ugovora su moguće i iste se moraju izvršiti pismenim putem, Anex-ima ovog Ugovora.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o turizmu i drugih propisa.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (___) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__)  primeraka.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Za organizatora putovanja Za Subagenta
___________________________ _________________________

 

Servis računara online zakazivanje