Ugovor o izradi reklamnih natpisa

U  G  O  V  O  R

O IZVOĐENJU RADOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU 

Zaključen dana __godine u __ između:

 1. „__“ d.o.o. __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ koje  zastupa __ ( u daljem tekstu:Naručilac)  i
 2. „__“ d.o.o. __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ koje  zastupa __ ( u daljem tekstu:Izvođač)  i

 

 

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je projektovanje, izrada i montaža reklamnih natpisa  na __u __, u svemu prema ponudi izvođača radova br. __ od __ koja čini sastavni deo ovog  Ugovora i predstavlja Prilog broj 1.

 Član 2.

Naručilac ustupa a Izvođač prihvata da izvede radove iz člana 1. ovog ugovora u svemu prema odredbama ovog Ugovora i  ponudi br. __ od __.godine, a prema važečim propisima, normativima i sertifikatima prozvođača materijala koji se ugrađuju.

Izvođač radova jemči da će projektovanjem, izradom i montažom reklamnih natpisa u potpunosti biti zadovoljeni uslovi iz arhitektonskog rešenja svetleće reklame za Poslovni objekat, koji čini sastavni deo ovog Ugovora i predstavlja Prilog br. 2. 

UGOVORENA VREDNOST RADOVA

Član 3.

Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi __ EUR-a (slovima: __).

Ugovorena vrednost radova iz stava 1. ovog člana uvećava se za propisan PDV.

Član 4.

Ukoliko bi Naručilac tražio izvođenje radova koji nisu sadržani u ponudi Izvođača, smatraće se naknadnim radovima.

Naknadne radove izvođač će izvesti samo i ukoliko je sačinio ponudu za njihovo izvođenje a naručilac pismeno prihvatio tu ponudu a potom ugovorne strane zaključile Aneks ovom ugovoru kojim će regulisati način i uslove, cena i način plaćanja za izvođenje naknadnih radova.

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Naručilac će ugovorenu vrednost iz člana 3 ovog Ugovora, plaćati Izvođaču u dinarskoj protivuvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, na sledeći način:

 • – Putem beskamatnog avansa u visini od 45% od ugovorene vrednosti radova, po potpisivanju ovog ugovora i
 • – Ostatak od 55% – u roku od 15. dana od dana uredne primopredaje radova, po okončanoj sutuaciji.

Član 6.

Avans iz člana 5. ovog Ugovora Naručilac će uplatiti u roku od 8. dana da dana potpisuvanja ovog ugovora ali ne pre nego što Izvođač:

 • dostavi Naručiocupredračun za uplatu avansa i
 • preda Naručioca sredstva obezbeđenja avansa u vidu neopozivog ugovornog ovlašćenja za zaduženje izdato u 2 primerka, saglasno propisima, overeno i potpisano od strane ovlašćenog lica dužnika i banke kod koje ima otvoren tekući račun, radi naplate potraživanja avansa uvećanog za porez na dodatu vrednost, jednu blanko potpisanu sopstvenu menicu sa meničnim pismom – ovlašćenjem kojim ovlašćuje Naručioca  da može radi naplate svog potraživanja, na ime uplaćenog avansa iz ovog ugovora, popuniti primljenu menicu do visine potraživanja plaćenog avansa sa klauzulom „„bez protesta, bez troškova“ i istu predati na naplatu na teret svih računa Izvršioca i u kome potvrđuje da je predata menica potpisana od strane ovlašćenog lica i odriče se prava na povlačenje ili opoziv datog ovlašćenja, odnosno na stavljanje prigovora na zaduženje ili storniranje zaduženja po tom osnovu na naplatu.

Naručilac se  obavezuje da u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana od uredne primopredaje radova vrati Prodavcu ugovorno ovlašćenje sa menicom i meničnim pismom.

ROKOVI  ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 7.

Početak izvođenja radova ugovorne strane utvrđuju odmah po uvođenju izvođača u posao. Izvođač je dužan da sve radove po ovom Ugovoru izvede najkasnije u roku od __ dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Izvođač je dužan da u roku od __ dana od dana uvođenja u posao preda Naručiocu Dinamički plan izvođenja radova koji će biti urađen u okviru Dinamičkog plana gradilišta.

Naručilac ima pravo da u zavisnosti od potreba gradilišta vrši izmene Dinamičkog plana o čemu će pismeno obavestiti Izvođača odmah tj. u roku od jednog kalendarskog dana.

U slučaju prekoračenja roka izvođenja radova, do koga je došlo krivicom Izvođača, izuzimajući okolnost više sile, izvođač se obavezuje da plati penale u visini 0.5% dnevno, maksimalno do 5% od ukupne vrednosti radova.

Ukoliko tokom izvođenja radova nastanu zakašnjenja u fazama izvođenja radova po Dinamičkom planu a ta zakašnjenja ne budu otklonjena ni po pismenoj opomeni koju Naručilac uputi Izvođaču, Naručilac je ovlašćen da raskine ugovor i  na teret Izvođača angažuje treće lice za dovršetak radova.

GARANCIJA KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 8.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova.

Izvođač se obavezuje da radove izvede u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova.

 Garantni rok za izvedene radove je __(slovima: __) godine/meseca koji počinje da teče od dana primopredaje radova naručiocu.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9.

Pored obaveza koje su predviđene važećim propisima, Naručilac je posebno obavezan:

 • Da Izvođača uvede u posao u skladu sa utvrđenom dinamikom radova;
 • da odredi nadzornog organa, odnosno odgovorno lice na gradilištu;
 • da obavesti Izvođača na vreme u svim promenama u toku rada kao i nastaloj potrebi da se izvrše izvesne izmene ili dopune na projektu;
 • da obezbedi Izvođaču priključke na vodovodnu i električnu mrežu ukoliko Izvođač ima potrebe za tim u toku izvođenja radova;
 • da se u roku od 3 (tri) dana izjasni o primljeni izvođačkim detaljima;
 • da Izvođaču radova obezbedi prostor za istovar i skladištenje materijala, alata i presvlačenje radnika

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 10.

Pored obaveza predviđenih važečim propisima, Izvođač je posebno obavezan:

 • da radove izvede u svemu prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji, a u skladu sa tehničkim propisima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste;
 • da ugrađuje materijale koji odgovaraju domaćim i priloži sertifikate proizvođača materijala sa garancijama koje od njih prima zajedno sa materijalom u skladu sa datom ponudom;
 • da pre isporuke i ugradnje materijala obezbedi odgovarajuće atesti i serifikate izdate od ovlašćene ustanove na teritoriji Republike Srbije;
 • da se pridržava Dinamike izvođenja radova;
 • da radove izvodi po unapred definisanoj tehnologiji izvođenja radova;
 • da se prilikom izvođenja radova pridržava svih tehničkih propisa o izvođenju radova i kvalitetu komponenti, u skladu sa važećim standardima Srbije (JUS) gde je to navedeno u tehničkom opisu ili predmeru;
 • da prilikom izvođenja radova postupa sa pažnjom dobrog izvođača prema drugim instalacijama u Objektu i drugim izvedenim radovima a ukoliko njegovom krivicom dođe do bilo kakvih oštećenja, da tu štetu odmah otkloni ili izvrši njenu nadoknadu;
 • da prilikom izvođenja radova strogo poštuje sve propise za zaštitu čovekove okoline;
 • da obezbedi mere tehničke zaštite svojih radnika i adekvatnu opremljenost HTZ opremom;
 • da imenuje stručno i odgovorno liče na gradilištu;
 • da na gradilištu vodi sve potrebne knjige i dokumenta o građenju kao što su građevinski dnevnik i građevinska knjiga;
 • da ne vrši nikakve izmene usvojene projektne dokumentacije bez saglasnosti naručioca;
 • da sve izvođačke detalje blagovremeno dostvlja Naručiocu na odobrenje, kao i da pre ugradnje dostavi ateste za materijale za koji se oni izdaju;
 • da postupi po svim primedbama i otkloni nedostatke u izvođenju radove koje tokom rada stavi Naručilac, Rukovodilac gradnje (MACE) i stručni nadzor  kupca objekta ( iC konsultant).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjuje se važeći propisi za ovu vrstu radova i Zakon o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventuaalne sporove rešavaju sporazumno a ukoliko to ne postignu spore će rešavati mesno i stvarno nadležan sud.

Član 13.

Ovaj ugovor je sastavljen i potpisan u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe zadržava po 2(dva) primerka.

Za IZVOĐAČA                                                               Za NARUČIOCA

________________________                                      ________________