Ugovor o uvozu robe

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR  O  UVOZU  ROBE

Zaključen dana __.__.20_ godine između:

“__” d.o.o. iz __ koje zastupa __, direktor (u daljem tekstu “Korisnik”)

“__” d.o.o. iz __ koje zastupa __, direktor (u daljem tekstu “Uvoznik”)

Član 1

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o franšizingu kojim su regulisale međusobne odnose koji nastaju poosnovu prava Korisnika na proizvodnju ___ kao i upotrebe imena i znaka ove inofirme čiji je zastupnik u Republici Srbiji Uvoznik a koji Ugovor predstavlja osnovni Ugovor za regulisanje svih međusobnih (proizvodnih, finansijskih i dr.) odnosa ugovornih strana.

Korisnik poverava Uvozniku da za njegov račun uveze sledeću robu :

  •    ___
  •    ___

Korisnik i Uvoznik će definitivnu specifikaciju za robu iz stava 1 ovog člana sačinjavati naknadno, zavisno od mogućnosti za proizvodnju i potreba Korisnika kao proizvođača sigurnosnih i garažnih vrata za tržišta.

Član 2

Prevoz robe do mesta sedišta Korisnika vršiće se kamionski a troškovi transporta padaju na teret Uvoznika koji je dužan da na svoj teret a u korist Korisnika osigura robu iz ovog Ugovora od svih rizika sve do trenutka njenog preuzimanja od strane ovlašćenog lica Korisnika.

Član 3

Uvoznik se obavezuje da robu iz člana 1 ovog Ugovora uveze u roku od __ dana/ meseci od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 4

Radi obezbeđenja plaćanja vrednosti uvezene robe i pokrića troškova Korisnik će uplatiti na račun Uvoznika dinarski avans po profakturi koju će on ispostaviti po potrebi i u dogovoru sa inoisporučiocem.

Definitivno plaćanje vrednosti uvezene robe kao i svih pratećih troškova (carina, osiguranje, transport i dr.) Korisnik će izvršiti u roku od 3 dana od dana preuzimanja robe.

Kvalitativan i kvantitativan prijem robe iz člana 1 ovog Ugovora će se izvršiti u skladištu Korisnika.

Član 5

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6

Za slučaj spora nadležan je Privredni sud u __.

Član 7

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

                            U v o z n i k                                                                         K o r i s n i k

               _______________________                                             ______________________

 

Servis računara online zakazivanje