Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

Servis računara online zakazivanje

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

„Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Odredbom člana 4. stav 1. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 – dalje: Uredba) propisano je da polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez (dalje: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu iz člana 4. Uredbe, po grupama delatnosti u određenim procentima saglasno članu 5. Uredbe i primenom elemenata iz člana 6. Uredbe.

Saglasno odredbama člana 6. Uredbe, polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 5. ove uredbe, umanjuje se odnosno povećava primenom elemenata iz člana 41. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 6. tačka 1) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: ZDOSO) propisano je da je obveznik doprinosa osiguranik i poslodavac ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos. Obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa je osiguranik i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje ime, a u korist osiguranika (tačka 2) tog člana ZDOSO).

Preduzetnik je osiguranik – fizičko lice koje obavlja samostalnu privrednu, profesionalnu ili drugu delatnost u skladu sa zakonom po osnovu koje plaća porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (član 6. tačka 14) ZDOSO).

Doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos (tačka 25) tog člana ZDSO).

Mesečna osnovica doprinosa je iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja (tačka 26) člana 6. ZDOSO).

Odredbom člana 22. stav 3. ZDOSO propisano je da za preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod osnovica doprinosa je paušalno utvrđen prihod u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.

Imajući u vidu navedeno, za preduzetnika koji je paušalno oporezovan porezom na prihode od samostalne delatnosti mesečnim prihodom smatra se paušalni (pretpostavljeni) mesečni prihod koji je nadležni poreski organ utvrdio rešenjem saglasno Uredbi, kao osnovicu na koju se obračunavaju i plaćaju pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (ukoliko osnovica nije niža od najniže ni viša od najviše osnovice doprinosa). Dakle, tako utvrđeni mesečni prihod preduzetnika koji je paušalno oporezovan, po svojoj prirodi predstavlja bruto kategoriju i u sebi sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz tako utvrđenog prihoda.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-79/2013-04 od 14.07.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje