Dokumentacija koju novoosnovani preduzetnik podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja

Servis računara online zakazivanje

Novoosnovan PREDUZETNIK podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja sledeću dokumentaciju i to:

 1. Poreska prijava PPDG-1  u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i vraća poreskom obvezniku)
 2. Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji pravnog subjekta  1 primerak u FOTOKOPIJI
 3. Potvrda o evidentiranju poreskog obveznika (PIB)  1 primerak u FOTOKOPIJI
 4. Ugovor o otvaranju tekućeg računa kod banke  1 primerak u FOTOKOPIJI
 5. Karton deponovanih potpisa kod banke  1 primerak u FOTOKOPIJI
 6. OP obrazac (overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje)  1 primerak u ORIGINALU
 7. Dokaz o korišćenju poslovnog prostora :
  • ugovor o zakupu poslovnog prostora ili stana – u FOTOKOPIJI

ili

  • dokaz o vlasništvu stambenog prostora koji se daje na korišćenje sa ili bez naknade – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 1. Podaci o ovlašćenom  računovođi (ime, prezime, adresa, JMBG, telefon)  1 primerak u FOTOKOPIJI
 2. Spisak ukupnog broja zaposlenih a ukoliko nema zaposlenih onda izjava odgovornog lica
 3. Dokaz za preduzetnika :
 • ako delatnost obavlja kao jedino zanimanje – ne podnosi dokumentaciju jer je u rešenju Agencije za privredne registre to navedeno,
 • ako delatnost obavlja kao sporedno zanimanje (uz radni odnos)  podnosi obrazac M-1 kod poslodavca gde je zaposlen  1 primerak u FOTOKOPIJI
 • ako delatnost obavlja kao penzioner  1 primerak rešenja Fonda penzijskog osiguranja u  FOTOKOPIJI
 1. Ako preduzetnik imenuje poslovođu – ugovor sa poslovođom  1 primerak u FOTOKOPIJI
 2. Fotokopija lične karte

 

Ako preduzetnik želi da bude evidentiran kao PDV obveznik podnosi pored navedene dokumentacije i podnosi i poresku prijavu EPPDV  u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i overen vraća poreskom obvezniku)

 

 

Servis računara online zakazivanje