Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

Servis računara online zakazivanje

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

 

Iz obrazloženja:

„Predmet tužbenog zahteva je isplata duga u iznosu od 14.420,47 dinara po osnovu naknade za iznošenje i odvoženje smeća. Parnične stranke su bile u poslovnom odnosu, tako što je tužilac za tuženog vršio komunalnu uslugu iznošenja i odvoženja smeća, to mu je za navedeno ispostavljao fakture. Tuženi nije osporio postojanje poslovnog odnosa, niti visinu utuženog potraživanja, ali je istakao prigovor zastarelosti potraživanja. Prvostepeni sud je odbio prigovor zastarelosti potraživanja kao neosnovan i usvojio je tužbeni zahtev.

Na utvrđeno činjenično stanje, prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo.

U konkretnom slučaju parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po odnosu tako što je tužilac za tuženog vršio uslugu iznošenja i odvoženja smeća, fakturisao naknadu i po tom osnovu ispostavio fakture. Tuženi do zaključenja glavne rasprave nije dostavio dokaz da je dug platio, niti da je obaveza prestala na neki drugi zakonom propisan način.

Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo prilikom ocene prigovora zastarelosti potraživanja, nisu od uticaja na pravilnost odluke žalbeni navodi tuženog da kao preduzetnik delatnost obavlja u svojoj kući.

Odredbom člana 371. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) propisano je da potraživanja zastarevaju za deset godina, ako zakonom nije drugačije određeno.

Tuženi je tokom postupka neosnovano isticao da navedena potraživanja zastarevaju u roku od godinu dana, na osnovu člana 378. ZOO. Odredbom člana 378. ZOO propisano je da potraživanje naknada za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, dimničarske usluge i održavanje čistoće, kada je isporuka odnosno usluge izvršene za potrebe domaćinstva, zastarevaju za jednu godinu. U konkretnom slučaju tuženi je preduzetnik, koji obavlja privrednu delatnost u navedenom prostoru, koji nije u nameni korišćenja od strane domaćinstva, već u nameni tuženog kao preduzetnika, radi obavljanja privredne delatnosti. Iz tog razloga nema mesta primeni jednogodišnjeg roka zastarelosti iz člana 378. ZOO, kako je pravilno zaključio prvostepeni sud, već, u konkretnom slučaju, treba primeniti opšti rok zastarelosti od deset godina iz člana 371. ZOO. Od dana dospelosti prvog računa 15.4.2011. godine do dana podnošenja predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave 7.6.2013. godine, nije protekao desetogodišnji rok zastarelosti potraživanja, te je pravilno odlučio prvostepeni sud kada je usvojio tužbeni zahtev i odbio prigovor zastarelosti potraživanja.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 354/2014(1) od 21.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje