Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja

Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja   „Odredbom člana 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik, nezavisno od načina na koji se […]

STATUSNA PROMENA – Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine

Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

Preduzetnici-prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana

Prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana –  paušalci   „Prihodi koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja, umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo […]