Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva

Servis računara online zakazivanje

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva

 

„Odredbom člana 11. stav 3. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), propisano je da se naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta lica koja samostalno obavljaju delatnost, utvrđuje u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. Naime, prema odredbi člana 22. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.) osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za preduzetnike je oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana. Do konačnog utvrđivanja oporezive dobiti za tekuću godinu, preduzetnici plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa na osnovicu koju čini osnovica za mesečnu akontaciju poreza na dohodak građana (stav 2. člana 22. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog odsustva kao i obračun naknade za lica koja obavljaju samostalnu delatnost, prema Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 – odluka US), član 2. stav 4. tačka 6), vrši se na osnovu potvrde nadležnog poreskog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Mesečna osnovica doprinosa je iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja (član 6. tačka 26) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Saglasno navedenom, mesečna osnovica na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za preduzetnike, jeste osnovica koja predstavlja obračunsku veličinu za utvrđivanje visine obaveze plaćanja poreza i doprinosa (odnosno predstavlja iznos na koji se primenjuje stopa poreza i doprinosa) i ona, predstavlja bruto obračunsku veličinu, koja u sebi sadrži pripadajući iznos poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se obračunavaju i plaćaju po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, što u navedenom slučaju predstavlja mesečni iznos prihoda koji čini osnovicu za obračun poreza i doprinosa (iznos koji u sebi sadrži pripadajući porez na dohodak građana i doprinose, utvrđen rešenjem poreskog organa kao osnovica za obračun i plaćanje poreza i doprinosa po osnovu samostalne delatnosti).

Saglasno odredbama čl. 65a i 65b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, za vreme ostvarivanja prava na tu naknadu zarade obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade vrši nadležni organ u skladu sa propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom na iznos naknade zarade koju preduzetnik ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-262/2012-04 od 04.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje