Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Servis računara online zakazivanje

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledeću dokumentaciju radi evidentiranja i to :

 1. Privredno društvoPoreska prijava PDP – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i overen vraća poreskom obvezniku)
 2. Preduzetnik – Poreska prijava PPPDG – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen primerak vraća poreskom obvezniku)
 3. Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji pravnog subjekta – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 4. Potvrda o evidentiranju poreskog obveznika (PIB) – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 5. Ugovor o otvaranju tekućeg računa kod banke – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 6. Karton deponovanih potpisa kod banke – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 7. OP obrazac (overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje) – 1 primerak u ORIGINALU
 8. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako je zaključen) – u ORIGINALU ili dokaz o vlasništvu stambenog prostora koji se daje na korišćenje (ako se prostor daje sa ili bez naknade – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 9. Podaci o ovlašćenom računovođi (ime, prezime, adresa, JMBG, telefon) – 1 primerak u FOTOKOPIJI
 10. Osnivački akt (Odluka o osnivanju ili Ugovor o osnivanju) – 1 primerak u FOTOKOPIJI – VAŽI SAMO ZA PRIVREDNO DRUŠTVO
 11. Spisak ukupnog broja zaposlenih a ukoliko nema zaposlenih izjava odgovornog lica
 12. Fotokopiju lične karte
 13. Radni odnos direktora –VAŽI SAMO ZA PRIVREDNO DRUŠTVO :
  1. ako je zaposlen u privrednom društvu : a) prijava na osiguranje overena od Fonda penzijskog ili zdravstvenog osiguranja (obrazac M-1) 1 primerak u FOTOKOPIJI b) Ugovor o radu
  2. ako nije zaposlen u privrednom društvu – ugovor o obavljanju poslova direktora (čl. 48 Zakona o radu) 1 primerak u FOTOKOPIJI
 14. Radni odnos preduzetnika :

– ako preduzetničku delatnost obavlja kao osnovno zanimanje ne podnosi dokumentaciju jer je ta činjenica utvrđena u rešenju Agencije za privredne registre o osnivanju preduzetnika,

– ako preduzetnik obavlja delatnost uz radni odnos (kao sporednu delatnost) – podnosi fotokopiju obrasca M-1 kod poslodavca kod koga je zaposlen

Ako pravni subjekt (privredno društvo ili preduzetnik) želi da bude evidentiran u sistem PDV-a podnosi poresku prijavu EPPDV – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen primerak vraća poreskom obvezniku) i rešenje o osnivanju pravnog subjeka Agencije za privredne registre.

 

Servis računara online zakazivanje