Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

„Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost koja je predmet oporezivanja, a vrši se primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) i podzakonskih akata koje donose jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom, po postupku uređenom Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dalje: ZPPPA).

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 47/2013) izmenjene su odredbe zakona koji uređuje oporezivanje imovine, između ostalog, u delu koji uređuje osnovicu poreza na imovinu, sa primenom počev od utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu. S tim u vezi, nema osnova da se, sa stanovišta poređenja iznosa poreske obaveze za 2014. godinu sa iznosom poreske obaveze za istu nepokretnost istog obveznika za 2013. godinu, dovodi u pitanje pravilnost i tačnost utvrđenog poreza na imovinu za 2014. godinu.

Međutim, ako obveznik smatra da mu porez na imovinu za 2014. godinu nije pravilno utvrđen, protiv rešenja o utvrđivanju poreza ima pravo žalbe Poreskoj upravi, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

* * *

Prema odredbi člana 4. stav 4. Zakona, obveznik poreza na imovinu iz stava 1. ovog člana koji ne vodi poslovne knjige (dalje: obveznik koji ne vodi poslovne knjige), u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste:

  1. fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (dalje: preduzetnik) koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
  2. drugo lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
  3. preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

Odredbom člana 39. stav 1. Zakona propisano je da se porez na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige utvrđuje rešenjem organa jedinice lokalne samouprave, a plaća tromesečno – u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Prema odredbi člana 2a stav 1. ZPPPA, taj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama.

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz člana 2a stav 1. ZPPPA, pokretanja, vođenja i izricanja kazni u prvostepenom prekršajnom postupku u vezi sa javnim prihodima iz člana 2a stav 1. ZPPPA, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje donesu organizacione jedinice Poreske uprave, odnosno protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku za izvorne javne prihode iz stava 1. ovog člana (član 2a stav 1. tačka 4) ZPPPA).

Protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku dopuštena je žalba (član 34. stav 3. ZPPPA).

Žalbu može podneti lice o čijim je pravima ili obavezama odlučeno u prvostepenom poreskom postupku i lice koje ima pravni interes (član 141. ZPPPA).

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano (član 142. ZPPPA).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00145/2014-04 od 19.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje