Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

Servis računara online zakazivanje

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

 

„• Zakon o porezu na dodatu vrednost

Prema odredbi člana 62. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV), odredbe ovog zakona primenjuju se na sav promet dobara i usluga i uvoz dobara, koji se vrše od 1.1.2005. godine.

Odredbom člana 3. Zakona o PDV propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona o PDV, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona o PDV, ne smatra se promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno.

Saglasno odredbi člana 27. Zakona o PDV, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

 1. koji je oporeziv PDV;
 2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
 3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona o PDV, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona o PDV propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. člana 28. Zakona, obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

 1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
 2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona o PDV).

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, osim ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara, prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima (član 29. stav 1. tačka 1) i stav 2. Zakona o PDV).

Pored izuzimanja od prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV za putničke automobile i motocikle, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza i po osnovu nabavke drugih motornih vozila koja koristi ili će koristiti za promet dobara i usluga za koji u skladu sa članom 25. Zakona o PDV postoji oslobođenje od plaćanja PDV, kao i za promet koji je izvršen u inostranstvu, ako za taj promet ne bi postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano (odredba člana 17. stav 1. Zakona o PDV).

Međutim, kada je reč o prometu polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila (putnički automobili, teretna vozila, autobusi i dr.), koji vrši obveznik PDV koji se bavi prometom polovnih dobara, poresku osnovicu, u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. Zakona o PDV, čini razlika između prodajne i nabavne cene dobra (dalje: oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Utvrđivanje osnovice na ovaj način, saglasno stavu 2. istog člana Zakona o PDV, može da se primeni samo ako kod nabavke tih dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike.

Kada obveznik PDV, uključujući i obveznika PDV koji se bavi prometom polovnih dobara, izvrši promet polovnog motornog vozila nabavljenog zaključno sa 31.12.2004. godine, osnovica za obračun PDV utvrđuje se u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o PDV, imajući u vidu da u ovom slučaju lice od kojeg je vozilo nabavljeno nije moglo da duguje PDV (a samim tim ni sticalac da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza) niti da koristi oporezivanje razlike, već je moglo da duguje porez na promet proizvoda u skladu sa Zakonom o porezu na promet („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 70/2003 i 84/2004) ili porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 135/2004 i 61/2007 – dalje: Zakon).

• Zakon o porezima na imovinu

Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 4) Zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog.

Prenosom uz naknadu, u smislu Zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (član 24a Zakona).

Upotrebljavano motorno vozilo, u smislu Zakona, jeste motorno vozilo koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano na teritoriji Republike Srbije (član 14. stav 5. Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, kada se na taj prenos ne plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, osim u slučajevima za koje je Zakonom propisano pravo na poresko oslobođenje.

• Shodno navedenom, prenos prava raspolaganja na motornom vozilu, odnosno prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, od strane osiguranika osiguravaču, u slučaju kada je vozilo osigurano od krađe na osnovu ugovora prema kojem osiguranik ima ovlašćenje/mogućnost da se, u slučaju pronalaska ukradenog vozila za koje je osiguravač isplatilo osiguraniku naknadu štete, opredeli da zadrži iznos naplaćene naknade i prenese vlasništvo na vozilu osiguravaču, oporezuje se PDV, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava u zavisnosti od toga da li je osiguranik obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV, da li je osiguranik – obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci predmetnog vozila, da li se radi o upotrebljavanom motornom vozilu.

Prema tome, na promet motornog vozila obveznik PDV – osiguranik dužan je da obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, ako:

 • je nabavio motorno vozilo zaključno sa 31.12.2004. godine, nezavisno od toga da li je u tom periodu za izvršeni promet postojala obaveza plaćanja poreza na promet proizvoda ili poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno da li je promet izvršen uz poresko izuzimanje ili poresko oslobođenje;
 • je prilikom nabavke motornog vozila imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno (nabavka izvršena od 1.1.2005. godine);
 • prilikom nabavke motornog vozila, sa izuzetkom putničkih automobila i motocikala, nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza (nabavka izvršena od 1.1.2005. godine);
 • je nabavio vozilo od lica koje za svoj promet nije dugovalo PDV (nabavka izvršena od 1.1.2005. godine).

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu od strane osiguranika osiguravaču, ako:

 • promet vrši lice koje nije obveznik PDV (nezavisno od perioda nabavke vozila);
 • promet vrši obveznik PDV koji prilikom nabavke putničkog automobila i motocikla nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza (nabavka izvršena od 1.1.2005. godine).

U skladu sa odredbom člana 25. stav 1. Zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno prenosilac prava.

Kada osiguravač stiče pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – jemac je za izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava u skladu sa članom 42. Zakona (solidarni – ako se ugovorom zaključenim sa osiguranikom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno supsidijarni – ako se ugovorom zaključenim sa osiguranikom nije obavezao da plati porez po tom osnovu).“

(Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-01074/2008-04 od 07.07.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje