Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe

 

„Odredbom člana 15. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na nasleđe i poklon rezident i nerezident Republike Srbije koji nasledi ili na poklon primi pravo na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da podnese poresku prijavu sa tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje konkretne poreske obaveze, u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze. Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik nasleđuje ili prima na poklon (član 35. stav 1. i 2. Zakona).

Prema tome, kada je više fizičkih lica oglašeno za naslednike prava svojine na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, svaki od naslednika je poreski obveznik za imovinu koju je nasledio, što znači da je dužan da za tu imovinu podnese poresku prijavu u skladu sa odredbama Zakona.

Prema odredbi člana 38a Zakona, upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon.

U skladu sa članom 17. stav 5. Zakona i članom 55. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br. . 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 – dr. zakon – dalje: ZPPPA), ako rešenje o nasleđivanju nije prijavljeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja poreskog organa na nasleđivanje, a poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika i finjeničnog stanja utvrđenog u postupku kontrole (član 55. stav 3. ZPPPA).

U tom smislu, ako je više lica oglašeno za naslednike pri čemu samo neki od njih podnesu poresku prijavu za utvđivanje poreza na nasleđe, na koji način nadležni poreski organ sazna i za nasleđe ostalih naslednika koji poresku prijavu nisu podneli, danom saznanja poreskog organa za to nasleđe nastaje poreska obaveza za naslednike koji poresku prijavu nisu podneli, pa poreski organ ima zakonsko ovlašćenje da utvrdi porez na nasleđe i onim naslednicima koji poresku prijavu nisu podneli.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-03-00054/2010-04 od 27.05.2010. godine