Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika

 

„Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni gotov novac, štedne uloge, depozite u bankama, novčana potraživanja, prava intelektualne svojine, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog, i druge pokretne stvari, osim udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti. Porez na poklon plaća se i u slučaju prenosa bez naknade imovine pravnog lica.

Poklonom, u smislu zakona, ne smatra se primanje po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno na koje se plaća porez na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana.

Prema odredbi člana 30. stav 1. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009 i 4/2010 – dalje: Pravilnik), na računima grupe 42 – Kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Prema odredbi člana 55. stav 1. Pravilnika, na računima grupe 67 – Ostali prihodi, iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalna ulaganja, dobici od prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Prema tome, pozajmica novčanih sredstava koju jedno lice učini drugom nije predmet oporezivanja porezom na poklon. Takođe, isplata novčanih sredstava od strane jednog lica drugom na ime naknade (na primer, za isporučenu robu, za izvršene usluge) nije predmet oporezivanja porezom na poklon.

Pozajmica novčanih sredstava koju preduzetnik – zajmoprimac, u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, u svojim poslovnim knjigama evidentira (sa računa 42) na račun 67 – Ostali prihodi, predstavlja prihod koji ulazi u oporezivu dobit kao osnovicu za obračun poreza na dohodak građana – na prihode od samostalne delatnosti i oporezuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010- dalje: ZPDG). S obzirom da se na taj prihod plaća porez na dohodak građana, ne plaća se porez na poklon.

Pored toga, predmetna pozajmica, oprihodovana saglasno propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju, predstavlja novu poslovnu promenu na koju se odnosi odredba člana 37b. stav 1. ZPDG.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-06-00239/2010-04 od 22.09.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje